Fagområde: Inkludering Omdømme

Inderøy – best i lag

Prosjektet «Inderøy – best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling.

Inderøy er en kommune som har slitt med stagnasjon i befolkningsveksten. 1. januar 2012 ble kommunen slått sammen med Mosvik, som har hatt negativ utvikling i innbyggertallet. Begge kommuner har hatt problemer med å få unge voksne til å etablere seg i kommunen.

Kommunen gjennomførte en vellykket kommunesammenslåing med Mosvik i 2012, men selv om prosessen gikk svært bra, er en kommunesammenslåing mye mer enn de politiske og administrative prosessene. De opplever at det er behov for et felles engasjement, bygging av felles identitet og et tettere samarbeid mellom de ulike bygdene og kommunesenteret Straumen. Dette skal skje gjennom et felles bolyst prosjekt, hvor ildsjeler, frivillige organisasjoner og innbyggerne føler eierskap.

Frivillig Inderøy ønsker derfor å sette i gang et prosjekt hvor innbyggerne selv tar ansvar for å bidra til en positiv utvikling i den nye kommunen.

Prosjektet består av 3 delprosjekt.

 • Prosjekt I: Omdømmebygging.
 • Prosjekt II: «å gjøre det gode bedre»
 • Prosjekt III: Inkludering og mangfold

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere vil blant annet være; frivillige lag/foreninger, ildsjeler, ungdom i Inderøy, Flyndra, Vekst v/ungdomskafeen e@, Inderøy Videregående skole, Sund folkehøgskole. I tillegg vil et tett samarbeid med Inderøy kommune v/flyktningetjenesten, NAV, kulturenheten, SLT-koordinator og hjelpeapparatet i kommunen være viktig for prosjektets suksess.

Målgrupper

Målgruppene for hovedprosjekter er sammensatt, men kan oppsummeres som:

 • Potensielle tilflyttere og besøkende
 • Egne innbyggere

Innenfor målgruppa «Egne innbyggere» satser prosjektet spesielt på:

 1. Barn og unge
 2. Unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole)
 3. Deltakere i introduksjonsprogrammet bosatt i kommunen
 4. Innvandrere
 5. Nye innbyggere

Aktiviteter

Prosjektet har tre prosjektområder/delprosjekt:

 • Omdømmebygging Inderøy
 • Å gjøre det gode bedre
 • Inkludering og mangfold

Til hvert delprosjekt følger en rekke aktiviteter. Vi viser til vedlagt prosjektplan for mer informasjon om hvert enkelt delprosjekt og de aktiviteter som skal gjennomføres.

Prosjektet «Inderøy – best i lag» er tildelt 1 280 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet er forankret i den lokale frivilligheten gjennom samarbeidet i samvirket Frivillig Inderøy. Sentralen eies av lokale lag/foreninger og samarbeider bredt med en mengde ulike organisasjoner i lokalsamfunnet. Sentralen arbeider med frivillighet i alle kommunens grender.

Prosjektet er forankret i Inderøy kommune gjennom kommunens (formannskapets) tilslutning til bolyst-søknaden, kommunens samfunnsutviklingsprosjekt «Inderøy 2020» hvor Frivillig Inderøy representerer frivilligheten, samt kommunens klare visjon om samarbeid; «Best i lag»

Prosjektorganisering

Frivillig Inderøy er eier av bolyst-prosjektet som støttes av Inderøy kommune. Frivillig Inderøy vil drive prosjektet med en 100% stilling som prosjektleder. Drift av prosjektet skjer i tillegg til sentralens daglige drift og de allerede etablerte aktivitetene som sentralen driver.

Styret i Frivillig Inderøy er prosjektets styringsgruppe. Evaluering av prosjektet gjennomføres av styringsgruppa i samarbeid med Inderøy kommune.

Delprosjekt og tiltak gjennomføres av arbeidsgrupper/samarbeidsgrupper som har felles mål eller interesser for gjennomføring og utvikling av tiltakene.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Inderøy skal innen 2020 bli en attraktiv og velkjent kommune som forbindes med ”Best i lag”, der fellesskapet gror og det er godt å bo, leve og arbeide.

Det er et mål å videreutvikle Inderøy slik at man oppnår:

 • Et positivt og sterkt omdømme
 • Økt stolthet, engasjement og felles identitet for innbyggerne
 • Økt deltakelse i lokalsamfunnet
 • Økt tilflytting
 • Redusere fraflytting
 • Nyetablering/tilflytting av bedrifter

Prosjektet «Inderøy – best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling.

Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommuner gjennom nettverket for frivilligsentraler og gjennom frivillige organisasjoners arbeid i andre kommuner.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Omdømmebygging: – Skape min. 20 positive artikler/oppslag om Inderøy i lokale og nasjonale medier årlig. – Opprette en stor fotosamling med inderøybilder på internett. – synliggjøre ildsjelene i lokalsamfunnet – involvere flere i lokalsamfunnet og få flere inderøyninger, hytteeiere og turister til å delta på aktiviteter og arrangement.

«Å gjøre det gode bedre»: Gjennomføre min. ett vertsskapskurs hvert år, – tilby årlige kurs i arrangementsutvikling – Initiere minst 3 nye samarbeidsprosjekt i året og forankre disse i frivilligheten.

Inkludering og mangfold: – Bidra til inkludering av innvandrere/tilflyttere i lokal lag/foreninger (fast arbeidsrutine, individuell oppfølging) – Bidra til å styrke mulighetene for at innvandrere bosatt i kommunen kommer ut i jobb og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Se prosjektplan for flere resultater under hvert delprosjekt.

Effekter

Delprosjekt Omdømmebygging: Skal øke tilbakeflytting og tilflytting til Inderøy – Få flere innbyggere og besøkende (hytteeiere, turister) til å delta på arrangement og aktiviteter – Styrke felles identitet og samholdet i lokalsamfunnet.

Delprosjekt «Å gjøre det gode bedre»: styrket deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet, økt rekruttering til lokal frivillighet , bedre ledelse av frivillige organisasjoner, utvikle lønnsomme arrangement med utviklingspotensial, skape sterkere felles identitet og samarbeidsvilje.

Delprosjekt «Inkludering og mangfold» – Hindre fraflytting – bidra til at innvandrere fortsatt vil bo i Inderøy etter endt introduksjonsprogram. Bidra til et tolerant og mangfoldig lokalsamfunn. Styrke innvandrere og innflytteres muligheter for å skaffe seg et sosialt nettverk. Styrke innvandrere og ungdommers muligheter i arbeidsmarkedet.