Fagområde: Tilflytting

Herøyløftet og Herøy 2020

Et rekrutterings- og tilflyttingsprosjekt på Herøy.

Herøyløftet var et rekrutterings- og tilflyttingsprosjekt som blant annet markedsførte regionen som et større arbeidsmarked og rekrutterte kvinner med høyere utdanning. For dette arbeidet fikk Herøyløftet Møre og Romsdal fylkeskommunes likestillingspris 2011. I perioden 2010- 2020 har Herøyløftet, under navnet Herøy 2020, gått over til å satse på sentrumsnære tomter og leiligheter, sosiale møteplasser, sentrumsutvikling, styrking av identitet og tilhørighet og ikke minst rekruttering og omdømebygging. Rekrutteringsstrategiene inneholder blant annet:

 • Marknadsføre regionen som arbeidsmarknad (Eiksundsambandet)
 • Kvinner med høgare utdanning også til maritime næringar
 • Sommarjobbar i kommune og næringsliv for ungdom under utdanning (relasjonsbygging)
 • Stipendordningar
 • Karriereseminar/utflyttardagar i juleferier
 • Rekrutteringskonferanse i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Auke kunnskapen om usynlege jobbmuligheiter i kommunen
 • Bruk av Facebook og nettportalen: heroy2020.no (nede pr 15.02.2017 red. anm)
 • Utvikle database over utflytta Herøyværingar
 • Tilflyttardag ein gong pr år

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere bortebuarar til å flytte heim
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Eigen nettstad
 • Tilrettelagt bustader for tilflyttere
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Arbeidsplasser
 • Tomter

Samarbeidspartnere

 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Sunnmøre regionråd
 • Næringslivet

Hovedmål

Tiltrekke seg tilflyttere

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Høgt utdanna arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Kvinner
 • Ungdom

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Herøyløftet og Herøy 2020 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.