Grenseland – et bedre sted å bo

Istedenfor å konkurrere om nye innbyggere, har de tre Østfoldkommunene Aremark, Marker og Rømskog valgt å gå sammen i et felles prosjekt for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Stagnasjon i folketallet

Befolkningsutviklingen i grensekommunene står ikke i forhold til øvrige kommuner i Østfold. Kommunene har en alderssammensetning som gjør at de har et negativt fødselsoverskudd og en relativt stor utflytting. Dette bidrar til at folketallet i beste fall er stabilt.

Prosjektet tar utgangspunkt i tidligere utviklingsarbeid i regionen og den evalueringen som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning har utført på dette området. De konkluderer med at kommunene vil være tjent med å legge fokus på befolkningsutvikling, og spesielt i forhold til å øke den yngre delen av befolkningen.

Kommunene har hatt fokus på å rekruttere kompetanse og etableringsvilje, samtidig som det skal fokuseres på tilbakeflytting av utflyttet ungdom. De har blant annet jobbet med Nederland, som en rekke andre kommuner i Norge, i et samarbeid med Placement.

Samarbeidsprosjekt

Dette er er et samarbeidsprosjekt mellom de tre grensekommunene i Indre Østfold, Østfold Fylekskommune og Marker Sparebank, der hovedmålet er å øke regionens attraksjonskraft med tanke på bosetting, næringsetableringer og opplevelser.

Prosjektet retter seg mot 5 målgrupper: Lokalbefolkningen, tilflyttere, utflyttere, hyttefolk og potesielle tilflytterer til distriktet.

Grensekommunene jobber også med stedsutvikling i et internasjonalt prosjekt, Trans In Form. Også her er det fokus på å gjøre tettstedene så attraktive som mulig. Dette vil være et viktig element også her. Prosjektet skal koordinere og forsterke innsatsen på innflytting og stedsutvikling.

Nettside for prosjektet: www.boigrenseland.no. (nede pr august 2016, red. anm)

”Grenseland – et bedre sted å bo” er i sitt siste prosjektår. Mange tiltak er gjennomført , men i
underkant av to år er for kort tid til å få etablert rutiner, endret holdninger og skapt entusiasme og forståelse for tilflytting. Prosjektet er derfor forlenget med to år i forhold til tre hovedfokus; forankring og forståelse for arbeidet med innflytterfokus, samt innarbeiding av rutiner for dette i organisasjonen, integreringstiltak rettet mot utenlandske innflyttere samt ungdomstiltak.

Prosjektet Grenseland – et bedre sted å vokse opp er tildelt  inntil 900 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Eierskap, organisering og formell forankring

Bredt sammansatt eierskap

Prosjektet har et bredt eierskap som i tillegg til kommunene Marker, Aremark og Rømskog, også består av Østfold Fylkeskommune og Marker Sparebank. Alle er representert  i styringsgruppa for prosjektet som har kvartalsvise møter.

I tillegg til styringsgruppa er prosjektet organisert på overordnet nivå med en referansegruppe som er satt sammen av ordførere, varaordførere, rådmenn og opposisjonslededere fra de tre deltagende kommunene. Kommunalsjef Vidar Østenby i Marker er prosjektansvarlig.

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa, og han har en kontaktperson i hver kommune som bistår ved tiltak lokalt. Det er etablert egne bolystgrupper i alle kommuner som består av represantanter fra politisk og admnistrativ ledelse, styringsgruppa og kommunekontakten.

Tradisjoner for samarbeid mellom kommunene

De tre grensekommunene har felles utfordringer, og lange tradisjoner for samarbeid om både drifts- og utviklingsoppgaver. Samarbeid blir sett på som alternativ til sammenslåing av kommunene.

Bolystprosjektet er forankret i en samarbeidsavtale mellom kommunene og politiske vedtak om folketallsøkning. Det er også arbeidet for å forankre prosjektet i lokale lag og foreninger, samt næringslivet. Koblingen til fylkekommunen er ivarett gjennom en egen utviklingsavtale.

Prosjektleder har orientert politikere og administrasjon i de tre kommunene. Bolyst har også vært tema på et seminar for alle formannskapene, og kommunekontakter og styringsgruppemedlemmer har holdt sine respektive kommuner informert underveis.

De fire lokalavisene som dekker området har vært brukt aktivt for å forankre prosjektet hos innbyggerne i kommunene. Prosjektet har også egen netteside og facebookprofil.

Suksessfaktorer

Et aktivt eierskap, god organisering og  forankring  hos eiere og interessenter  er høyt opp på listen over kritiske suksessfaktorer i ethvert prosjekt. Vårt inntrykk er at i dette prosjektet har lykkes godt med denne delen av arbeidet, samtidig som man er oppmerksom på at dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Flere målgrupper

Prosjektet har fem målgrupper som kan deles i to hovedgrupper: De som allerede bor i kommunen og som man ønsker skal bo der fortsatt, og de som man ønsker skal flytte til kommunen.

Førstnevnte hoved gruppe har man nådd gjennom oppslag om prosjekt i lokalavisene, og informasjon på møter i lag og foreninger.  Lag og foreninger har også vært brukt til å lage arrangement som pannekakefester og isfiskekonkurranser der tilflyttere og andre kan møtes.

Ungdommen skal bidra

Et av målene er at ungdommen skal ha med seg et godt inntrykk av hjemstedet sitt gjennom gode oppvekstvilkår slik at de kan ha dette med seg når de reiser ut ifbm. studier og jobb. Dette kan bidra til at de etterhvert  kommer tilbake og kan gjøre en innsats som ambassadører for hjembygda mens de er ute

For å involvere ungdom har det vært avholdt møtet mellom prosjektet og ungdomsrådene i to kommuner, og ungdomsklubben i den tredje. Ungdom blir også trukket med i arrangment, og planlegging av tiltak rettet mot ungdomsgruppa som skateparken i Marker. Prosjektet har ambisjoner om å trekke ungdommen enda sterkere med.

Målgruppene er ikke representert i styringsgruppa.

Prosjektet retter seg mot flere målgrupper som i sum blir nærmest alle. Etter vår mening kunne det vært en fordel å foreta en tydlig prioritering av hvem man ønsker å nå fram til gjennom prosjektet.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Kommunekontakter

I tilegg til egen prosjektleder i 100% stilling, er det etablert en ordning med kontaktepersoner i alle ter kommunene. Dette er kommunalt ansatte som har dette som en bifunksjon. Vårt inntrykk er at dette er et prosjekt med en kompetent og aktiv styringsgruppe som på sin måte bidar til å styrke prosjektet.

Prosjektleder og representanter for alle kommunene deltok på Omdømmeskolen 2001- 2012 noe som blir beskrevet som nyttig for å skape en felles forståelse for problemstillingen, og tilføre kommunene kompetanse i omdømmearbeid. Prosjektleder og andre med tilknytning til prosjektet har også deltatt på andre kurs og konferanser med relevant innhold.

Prosjektleder med engasjement

Å være prosjektleder kan ofte være en ensom jobb, men i dette prosjektet har prosjektleder andre i sine omgivelser som han både kan spille på og som kan korrigere dersom det viser seg nørdvendig. Prosjektleder får også gode skussmål fra sine eiere på måten han løser oppgavene på, og på det engasjement han skaper for prosjektet.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen er med

De tre grensekommunene er de eneste i Østfold som er enn del av det distriktspolitiske virkeområdet, og blir derfor viet ekstra oppmerksomhet fra fylkeskommunens side.

Østfold Fylkeskommune bidrar både økonomisk og faglig i prosjektet, og er  representert i styringsgruppa med et fylkesutvalgsmedlem. Selv om det fra både prosjektets- og fylkeskommunens side blir pekt på viktigheten av fylkeskommunens bidrag, mener begge parter at prosjektet kunne ha gått sin gang på en utmerket måtet uten fylkeskommunens involvering.

Det er ingen planer om en egne evaluering av prosjektet fra fylkeskommunens side.

Målformulering

Økt attraksjonskraft

Hovedmålet med prosjektet er  å øke attraksjonskraften med hensyn til næringsutvikling, bosetting og opplevelser, der hovedfokus er på økt bosetting og trivsel.

Det er ikke formulert konkrete målsettinger i form av tallfesting av ønsket folketallsutvikling, nye boliger, nye arbeidsplasser etc. noe vi ser på som en svakhet. Derimot er det konkrete mål for hvilke aktiviteter som skal kjøres i prosjektperioden.

Resultat og effekt

Økt tilflytting

Folketallet  i Marker og Rømskog har økt de siste årene, mens det har vært noenlunde stabilt i Aremark. Befolkningveksten skyldes tilflytting, der de fleste kommer fra de nærmeste nabokommune utenfor regionen. Dette tyder på at kommunene har styrket sin attraktivitet som bosted.

I regi av prosjektet er det blitt kjørt en rekke arrangement av både sosial og kulturell art der målet har vært å bringe nye og gamle innbyggere sammen. Samarbeid med frivillige lag og foreninger har vært viktig for å å få dette til, og arrangementene blir beskrevet som vellykkede i så måte.

Tilbudet om språkopplæring er utvidet til også å omfatte grupper som ikke har lovfestet rett til det.

Velkommen til oss

Det er etablert rutiner for utsending av velkomstbrev til nye innbyggerer basert på flyttelister fra skatteetaten, med oppfordring om å hente velkomstpakke med nyttig informasjon på kommunens servicetorg. Ansvaret for dette er nå tillagt servicetorget slik at tilbudet blir videreført når prosjektperioden er over.

Aktivitetene som skal gjennomføres er grundig beskrevet i prosjektplanen, noe som gjør at denne er et godt verktøy som grunnlag for å vurdere resultat og måloppnåelse.

Prosjektleders årsrapport for 2012 inneholder mange tips som kan være nyttige for andre kommuner.

Nyskapning og kreativitet

Facebook brukes aktivt

Prosjektet har vært dytig på å ta i bruk nye medier for å kommunisere med målgruppene. Facebook brukes målrettet for å presentere mulighetenen og oppdaters jevnlig. Avisa «Grenseland», lokalavisene og de enkelte kommunenen sine nettsider brukes også aktitivt i profileringssamenheng.

Bruken av lag og foreninger til å gjennomføre ulike inluderende arrangement fremfor å kjøre disse i regi av prosjektet, bidrar til økt engasjement hos innbyggerne.

Gjennom prosjektet er det blitt avslørt at det er boligmangel i regionen, noe som har ført til samarbeid med med med flere utbyggere og resultert i økt tilbud av både eneboliger og leiligheter.

Mens Østfold fylke har hatt betydelig folketallsvekst langs kysten, har utviklingen i innlandskommunene stangnert. For å skape optimisme og befolkningsvekst i indre Østfold har kommunene Marker, Aremark og Rømskog gått sammen om et felles bolystprosjekt. Med seg på laget har de også Marker Sparebank og Østfold fylkeskommune. Prosjektet startet i 2011 og skal etter planen gå ut 2014.

Det er heller sjelden at vi finner at en fylkeskommune, flere kommuner og en lokal bank samarbeider om denne typen tiltak, noe som gjør det interessant for Kompetansesenter for distriktsutvikling å se nærmere på prosjektet.

Disse tre kommune har felles utfordringer og lange tradisjoner for samarbeid over kommunegrensene, noe vi ser på som et fordel når man skal gå i gang med et prosjekt av denne typen.

Prosjektet retter seg i mot både de som allerede er bosatte i kommunene, og de som ønsker å bosette seg der. Målgruppen er bred og målsettingen kunne vært mer konkret, noe som ikke er uvanlig i denne typen prosjekt.

Regionen ønsker å spille på faktorer som nærhet til større sentra, natur- og kulturkvaliteter for å trekke til seg nye innbyggere, og har i de senere år klart å snu befolkningsutviklingen.