Fagområde: Tilflytting

Godt liv i Beiarn – en satsing på inkludering

Prosjektet Godt liv i Beiarn skal legge bedre til rette for det gode livet på landet.

Beiarn er en stor kommune med få mennesker, og de ønsker å være en tilflyttingskommune som fremmer livskvalitet gjennom godt miljø, trygg oppvekst, aktiviteter og åpne dører.

Kommunen gjør seg nå klar for å ta imot sine første flyktninger, og denne satsningen er primært rettet mot arbeidet omkring inkludering for flyktningene. Samtidig er det en satsning opp i mot befolkningens engasjement for å inkludere. Beiarn ønsker å være et attraktivt bosted for alle og dette prosjektet skal etablere en ny møteplass som åpner dørene for gamle og nye innbyggere.

Flyktningene som kommer hit bosettes i første omgang i to år. Innen den perioden, er det noen prioriteringer som norskopplæring, introduksjonsordning og botrening. Videre ønsker vi å legge til rette for arbeidstrening og kvalifisering til arbeid. Et godt resultat krever tidlig inkludering gjennom møteplassen og innenfor delprosjektene som igangsettes. Etter disse to årene, er målet at vi har hjulpet flyktningene til å finne et godt liv i Beiarn.

Et godt liv i Beiarn er mer enn flott natur og friluftsliv. Naturen er et gode i seg selv, og blir tatt hånd om i egne prosjekt. Bolyst- prosjektet skal fokusere på hva vi kan fremheve av det gode hverdagslivet for alle grupper i Beiarn; innbyggere, tilflyttere, arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Samarbeidspartnere

 • Beiarn Næringsforum
 • Lag og foreninger
 • Beiarn Frivilligsentral
 • LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene)

Målgrupper

 • Flyktninger
 • Innbyggere
 • Tilflyttere
 • Arbeidsinnvandrere
 • Potensielle tilflyttere.

Aktiviteter

 • Lag og foreninger utfordres velger hver sin måned til å skape en aktivitetsdag
 • Faste dager med håndverksarbeid i regi av pensjonister
 • Flyktningene arrangerer matkurs
 • Aktiviteter i bassenget
 • Treningsaktivitet i FYSAK-salen
 • Fotokonkurranse om den beste markedsføring av Beiarn med fokus på «Godt liv»
 • «Kunsten å føle seg velkommen» – vertskapskurs for alle
 • Arkitektkonkurranse om stedsutvikling på skolen
 • Hvordan bli kjent i bygda? Alle grendelag inviterer flyktningene til å lage mat og introduserer sine aktiviteter for dem
 • Bli kjent med gårdslivet gjennom gårdsaktiviteter.

Prosjektet Godt liv i Beiarn – en satsing på inkludering er tildelt  850 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring
Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

 • Folkemøte om omdømmebygging i november 2011
 • Vedtak i Beiarn formannskap om videreføring av tilflytterprosjekt 12.1. 2012
 • Politisk vedtak om mottak av flyktninger i kommunestyret 13.12.2012
 • Politisk vedtak om reisemålsutviklingsplan i kommunestyret 28.09. 2012
 • Politisk budsjettvedtak om skolestrukturen i 2013
 • Boligpolitisk Handlingsplan 2012-2015

Prosjektorganisering

 • Prosjektansvarlig: Ågot Eide, leder for landbruk- kultur- og miljøavdeling
 • Jan Roar Kristiansen, leder for teknisk avdeling
 • Faddergrupper
 • Prosjektleder: Nærings- og kulturkonsulent
 • Referansegruppe/ Arbeidsgruppe: kommunal arbeidsgruppe/ flyktningekoordinator, aktivitør, Beiarn
 • Frivilligsentral, Beiarn Næringsforum.
 • Prosjektgrupper etableres til hvert delprosjekt etter kompetanse og behov.
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Overordnet mål

 • Økt trivsel, livskvalitet, inkludering og bolyst!
 • Gi flyktningene mulighet til å utvikle sin bolyst i vår kommune.
 • Etablere en møteplass og et kompetansesenter med stor aktivitet, takhøyde, og utvikling.
 • Skape tilhørighet, eierskap og trivsel til nærmiljøet gjennom tiltak og aktiviteter.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Trivselsprogram for alle tilflyttere Permanent bosetning av flyktninger etter 2-årig tiltak Etablert «Klekkeriet» som møteplass

Effekter

 • Økt tilflytting og økt mangfold
 • Et system for inkludering
 • Et system for tilflyttertiltak og aktiviteter i kommunen
 • Større fokus på muligheter
 • Større engasjement, økt stolthet
 • Attraktivt som bosted og attraktivt for næringsutvikling
 • Rustet til å skape egne arbeidsplasser