Fagområde: Inkludering

Frå innvandrar til innbyggjar i Hjelmeland kommune

Prosjektet ”Frå innvandrar til innbyggjar i Hjelmeland kommune” er eit treårig integreringsprosjekt.

Prosjektet sine målsettingar er todelte.

  1. næringslivet skal bli flinkare med integrering av innvandrarar i arbeid og sosiale aktivitetar.
  2. kommunen utvikle verktøy og informasjon tilpassa nye målgrupper (innvandrarar).

Prosjektet legg opp til ei rekkje konkrete aktivitetar betre integrering, til dømes språkkurs, fleirspråkleg informasjon, innvandrarforum, møteplass med meir.

Prosjektet fekk tildelt 1,2 millionar i bulystmidlar i 2012.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.