Fagområde: Tilflytting

Flytt til Hardanger

Hordaland fylkeskommune starta i lag med hardangerkommunane eit større prosjekt som heiter ”Flytt til Hardanger”.

Hovudmålet var å marknadsføra regionen sine tilbod og kvalitetar, og på den måten oppnå ein positiv flyttestraum. Etter kvart vart det og eit mål å styrka identiteten i regionen, slik at ein kunne framstå som ein region snarare enn sju einskildkommunar. I 2009 fekk Hardanger netto innflytting. Regional profileringsportal er flyttilhardanger.no.

Prosjektet var organisert i 10 grupper: Styringsgruppa vedtok overordna planar og disponerte midlar. Prosjektgruppa var eit utspring frå styringsgruppa og fungerte som eit diskusjonsforum for prosjektleiar.  Det praktiske arbeidet var organisert i åtte arbeidsgrupper som styrte kvart sitt delprosjekt. På nokre av delprosjekta er det leigd inn eksterne delprosjektleiarar.

Dei åtte delprosjekta er: Kommunegruppa, marknadsføringsgruppa, databasegruppa, Placementgruppa, næringslivsgruppa, Hardangerlokkgruppa, grunnskulegruppa og fylkesgruppa.

Aktiviteter

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttera folk
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og liknande
 • Tilrettelagt bustader for tilflyttere
 • Kampanje for å synleggjere regionen som bustad
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillege organisasjonar
 • Vertsskapsordning
 • Brev til potensielle tilbakeflyttarar
 • Eigne nettsider

Viktigaste salsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidspartnarar

 • Kommunane
 • Hordaland fylkeskommune
 • Placement

Hovudmål

Hovudmålet var å marknadsføra regionen sine tilbod og kvalitetar, og på den måten oppnå ein positiv flyttestraum.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttarar
 • Tilbakeflyttarar
 • Småbarnsfamiliar
 • Livsstilsflyttarar frå utlandet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Flytt til Hardanger er presentert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.