Fagområde: Tilflytting

Flytt til Hardanger – attraktive bukommunar

«Flytt til Hardanger- attraktive bukommunar» er ei vidareføring av Flytt til Hardanger (FTH) der målet er å utvikle kommunane til attraktive bukommunar.

Omgrepet «attraktive bukommunar» vert her definert som: Variert utval på bustadmarknaden, god tilgang på språkkurs, sosiale møtestader og eit lokalsamfunn som involverer seg i tilflyttarar. God kommunevertskap og gode rutinar for tilflytting i kommunane, inngår òg i omgrepet.

Vidare skal prosjektet involvera folk gjennom informasjon og deltaking i ulike fora. Endeleg, når gode bustader er på plass, skal ein driva marknadsføring og rekruttering av tilflyttarar. Regional nettportal flyttilhardanger.no.

Aktiviteter

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttera folk
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og liknande
 • Tilrettelagt bustader for tilflyttarar
 • Kampanje for å synleggjere regionen som bustad
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillege organisasjonar
 • Vertsskapsordning
 • Brev til potensielle tilbakeflyttarar
 • Eigne nettsider

Viktigaste salgargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidspartnarar

 • Kommunane
 • Hordaland fylkeskommune
 • Placement

Hovudmål

Utvikle kommunane til attraktive bukommunar

Målgrupper

 • Alle typer innflyttarar
 • Tilbakeflyttarar
 • Småbarnsfamiliar
 • Livsstilsflyttere frå utlandet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunar

«Flytt til Hardanger – attraktive bukommunar» er presentert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag frå Distriktssenteret.