Fablab Høylandet

Fablab Høylandet AS er i ferd med å bli en kreativ arena for regionen med en teknologisk verktøykasse og et internasjonalt nettverk.

Fablab Høylandet er ett av prosjektene som er støttet av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) gjennom Småsamfunnssatsingen. Prosjektet er i utgangspunktet 4-årig, det vil si 2009, 2010, 2011 og 2012. Budsjettet er på tilsammen seks millioner kroner over fire år. KRD, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Høylandet kommune er hovedfinansiører.

Prosjektet gjennomføres i regi av Fablab Høylandet AS med Høylandet kommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (fylkeskommunalt eid) som de største eierne. Selskapet ble etablert i 2008 etter en forprosjektfase som ble avsluttet dette året. Fablab Høylandet har som mål å gi Namdalen (regionen) en kreativ arena og en teknologisk verkstøykasse, samt internasjonalt nettverk, herunder

 • gi barn og ungdom mulighet til å praktisere realfag
 • øke antall studentoppgaver i Namdalen
 • internasjonal utveksling av prosjekter
 • utvikling av prototyper
 • kobling av kompetanse, ressurser og behov

Fablab skal drives økonomisk forsvarlig gjennom å skape de aktiviteter og prosjekter som til enhver tid er interessant blant eierne, samarbeidsparter og samfunnet for øvrig.

Fablab Høylandet er en av vel 30 Fablabs i et internasjonalt nettverk. Konseptet har utgangspunkt i et av verdens mest kjente teknologiuniversitet, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston i USA. Fablab står for Fabrication Laboratory. Fab-Lab Høylandet er utstyrt for digital produksjon og konstruksjon og fremstilling av prototyper, og er en arena for blant annet å gjøre teori i skolen om til praktiske oppgaver.

I tillegg skal Fablab Høylandet være en pådriver, tilrettelegger og koordinator for utviklingsprosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fablab skal være et lavterskeltilbud, og være åpent for alle, både privatpersoner og bedrifter. Det skal arbeides spesielt opp mot barn og ungdom for å stimulere til anvendelse av realfag gjennom bruk av kreativitet og teknologi.

Som en fysisk arena, med teknologisk utstyr/infrastruktur, ble Fablab Høylandet åpnet sommeren 2009.  Virksomheten er lokalisert i en trønerlån – Skarlandsstu. Denne bygningen ligger midt i Høylandet sentrum og ligger tett inn til andre satsinger som Rehab-senteret, Norsk Revyfaglig senter, samt Høylandet Gjestegård. Alle fablabene er utstyrt med laserkutter, fres, plasmakutter, plotter og utstyr for montering og utvikling av mikroelektrisk  utstyr. I tillegg finnes høyhastighets videokonferanseutstyr som gir mulighet for å kommunisere med de øvrige labene rundt om i verden.

Elever fra barne og ungdomsskoler i kommunen og nabokommuner er en viktig brukergruppe av Fablaben. Gjennom blant annet bruk av labens teknologi og maskiner kan de omsette både matematikk-kunnskaper og ferdigheter i formingsfag i praksis. Dette blant annet gjennom å få produsert prototyper. Fablab Høylandet kan også selge tjenester til bedrifter og offentlige virksomheter innenfor produktutvikling og design.

Selskapet er i september 2010 bemannet med tre personer; henholdsvis daglig leder Jo Terje Lestum, teknisk ansvarlig og prosjektmedarbeider. I tillegg har de knyttet til seg en nordmann som delvis opererer fra Boston i USA, og som er leter etter spennende «dører» for Fablab Høylandet.

Eierskap, organisering og formell forankring

Hovedeiere av prosjektet/selskapet er Høylandet kommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.  Det ble i 2008 gjennomført et  forprosjekt i forkant av etableringen av Fablab Høylandet AS. Gjennom dette arbeidet ble prosjektet godt forankret hos sentrale aktører som Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune med flere. Dette arbeidet ble utført av ekstern prosjektledelse. Distriktssenteret mener studieturer, og deltakelse på ulike messer/workshops bidro til god innsikt i og forståelse av  både konseptet, teknologi og muligheter. I tillegg til nevnte forprosjekt, bidro slike fellesopplevelser for sentrale personer i det lokale og regionale nettverket til en god forankring av prosjektet.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Det ble tidlig lagt vekt på aktiv medvirkning og mobilisering av viktige målgrupper. Elever og lærere ved skolene i regionen er en viktig målgruppe, og de er trukket aktivt med i utvikling av prosjektet. Medvirkning og moblisering er en løpende aktivitet, og gjennom møter med spesielt skolene blir nye aktiviteter og samarbeidsopplegg drøftet. Det samme gjelder i forhold til lokalt næringsliv og regionale kunnskapsaktører som f.eks. Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Namdalshagen, Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter (Verdal) og Vitensenteret (Steinkjer).

Distriktssenteret mener at en god utvikling av Fablab Høylandet forutsetter en nær og tett dialog med de viktigste brukerne. Brukerstyrt konseptutvikling er her et viktig stikkord.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Fablab Høylandet AS er bemannet med daglig leder, teknisk ansvarlig og prosjektmedarbeider. I tillegg trekkes det løpende veksler på samarbeidet med den norske søsterorganisasjonen i Lyngen (Fablab Lyngen), samt det internasjonale nettverket av fablaber. Styret for Fablab Høylandet AS er bredt sammensatt fra både offentlig og privat virksomhet.

Distriktssenteret mener Fablab Høylandet AS, herunder hovedeiere, styret og administrasjonen, både besitter nødvendig kompetanse til kunne videreføre selskapet og konseptet på en god måte.

Kommunens rolle

Høylandet kommune har hatt en meget sentral rolle helt fra ideutvikling, gjennom forprosjektfasen og nå i hovedprosjektet. Kommunens politiske ledelse, med ordfører i spissen, har vært avgjørende for etablering av Fab-lab Høylandet. Kommunen har vært sentral i å organisere arenaer hvor prosjektet har blitt presentert og videreutviklet. Uten kommunens eierskap og offensive arbeid i ide- og forprosjektfasen ville ikke konseptet blitt realisert.

Distritkssenteret mener lokalpolitisk «trøkk» ofte er avgjørende for å realisere slike etableringer. Fab-Lab Høylandet er et godt eksempel i så måte.

Fylkeskommunens rolle

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært avgjørende for etableringen av Fablab Høylandet AS. Dette både finansielt (forprosjekt og hovedprosjekt), men også som regional utviklingsaktør forøvrig. Denne rollen er i hovedsak blitt utøvd gjennom eierskapet og styrerepresentasjon fra det fylkeskommunalt eide Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Målformulering

Fablab Høylandet AS har som mål å gi Namdalen en kreativ arena og en teknologisk verktøykasse, samt internasjonalt nettverk, herunder

 • å gi barn og ungdom mulighet til å praktisere realfag
 • øke antall studentoppgaver
 • internasjonal utveksling av prosjekter
 • utvikling av prototyper
 • kobling av kompetanse, ressurser og behov

Distriktssenteret vurderer målene i forhold til om de er spesifiserte, målbare, aksepterte, realistiske og tids- og kostnadsbestemte, det vil si såkalt SMARTe mål.

Målsettingene, referert ovenfor, er formulert på en slik måte at disse alene i midre grad er egnet for å vurdere konkret måloppnåelse. Det savnes en konkretisering av for eksempel antall av studentoppgaver, antall utveksling av internasjonale prosjekter og antall prototyper. Det er heller ikke angitt noen tidsangivelse i forhold til når målene skal være nådd. Distriktssenteret mener også det burde vært uttrykt mer eksplisitt hvem som er målgruppene i forhold til for utvikling av prototyper, kobling av kompetane, ressurser og behov og lignende.

Resultat og effekt

Fablab Høylandet AS utarbeider handlingsplaner, og disse ruleres årlig. Distriktssenteret mener slike handlingsplaner er gode og nyttige styringsdokumenter i den daglie driften og utviklingen av selskapet. Dette er spesielt viktig med hensyn til å operasjonalisere hovedmålsettingene med selskapet.

Distriktssenteret mener det er for tidlig å vurdere måloppnåelse, men dette vil være interessant for oss ved utgangen av år 2012. Distriktssenteret mener likevel Fablab Høylandet AS er på god vei til å bli den kreative arenaen for regionen som hovedmålsettingen uttrykker. Selskapet har så langt kommet lengst i forhold til å utvikle samarbeid med skolene (barne-, ungdoms- og videregående skoler)  i regionen. Fablab er desuten et konsept som alltid må være i utvikling, og videreutvikling må derfor alltid stå på dagsorden.

Nyskapning og kreativitet

Fablab-konseptet, forankret til MIT i Bosten i USA,  er nyskapende i sin form. I Norge er det foreløpig 2 fab-laber i drift; henholdsvis i Lyngen i Troms og på Høylandet. Konseptet skaper nye muligheter for samhandling mellom skole og næringsliv, og nettverket av vel 30 fab-labs rundt omkring i verden skaper også gode muligheter for internasjonal  nettverksbygging og samarbeid.

I et distriktsutviklingsperspektiv representerer de to norske fab-labene en nyskaping. Det er for tidlig å vurdere hva slags langsiktige effekter Fab-lab Høylandet bidrar til. Under forutsetning av at Fablab Høylandet lykkes med å skape et langsiktig økoniomisk fundament for drift og utvikling, vil nettopp slike effekter være interessante å studere nærmere.

Fablab Høylandet AS er etablert (2009) med bakgrunn i støtte gjennom KRD’s småsamfunnssatsing. Fablab Høylandet er en av vel 30 fablaber rundt omkring i verden og er i all hovedsak offentlig finansiert for drift til og med år 2012.

Læringsverdi

Distriktssenteret vil med hensyn til læringsverdi spesielt trekke frem følgende forhold:

 • Det var på ingen måte gitt at Høylandet kommune i Namdalen (Nord-Trøndelag) skulle bli etableringsted for et «laboratorium» med forankring til ett av USA’s mest velrenomerte teknologiuniversiteter – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Distriktssenteret mener mange distriktskommuner både kan hente inspirasjon og læring fra Fablab Høylandet i forhold til hvordan denne etableringen ble til. Det sterke engasjementet fra kommunens politiske ledelse og et bredt partnerskap som ble etablert allerede i forprosjektfasen vurderes som avgjørende for etableringen.
 • Selv om Fablab er et konsept med et definert innhold, vil likevel flere kommuner og andre aktører kunne hente ideer til kreativt samarbeid mellom for eksempel skole og næringsliv gjennom å studere Fablab Høylandet nærmere.

Mål og resultat

Fablab Høylandet ble åpnet sommeren 2009, og det er derfor for tidlig å konkludere i forhold til om målene for de fire første årene nåes. Aktiviteter og samarbeidsprosjekter med skole, regionale kunnskapsaktører og næringsliv utvikles fortløpende gjennom aktiv medvirkning fra disse viktige målgruppene.  Distriktssenteret mener Fablab Høylandet AS er på god vei mot å lykkes med sitt hovedmål; nemlig å bli en kreativ arena for regionen med en teknologisk verktøykasse og et internasjonalt nettverk.  Distriktssenteret vil foreta en kartlegging ved årsskiftet 2012/2013. Dette for å se nærmere på både måloppnåelse og i hvilken grad det har lyktes selskapet å skape en økonomisk plattform for videre drift utover 2012.

Prosess og vurderinger

Fablab Høylandet er godt forankret hos hovedeierne eierne

Høylandet kommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (Nord-Trøndelag fylkeskommune). Distriktssenteret mener det er arbeidet godt både med forankring, medvirkning og mobilisering av viktige målgrupper både lokalt og regionalt. Administrasjon og styret i selskapet besitter  i sum en kompetanse som vurderes som både relevant og nødvendig for en god drift og videre utvikling.

Veien videre

Ledelsen i Fablab Høylandet AS legger stor vekt på å bygge sten på sten. Selskapet er i hovedsak finansiert for fram til og med 2012. De langsiktige effektene i et regionalt samfunnsutviklingsperspektiv er det bare fremtiden som kan gi svar på. Et økonomisk fundament for drift og utvikling utover år 2012 vil her være en nødvendig forutseting. Dette vil fordre bygging av langsiktige partnerskap med aktører som har interesse av at en slik samfunnsinfrastruktur, som Fablab Høylandet i stor grad er, skal bestå. Dette arbeidet er fornuftig nok allerede påstartet av ledelsen i selskapet.

Distriktssenteret vil følge opp og kartlegge måloppnåelse og effekter ved årsskiftet 2012/2013.