Fagområde: Stedsutvikling

Engeslandstunet

Hovedmålet med prosjektet Engeslandstunet er å samle alle aktiviteter og bygdefolket til sentrum av bygda, hindre fraflytting og handelslekkasje.

Prosjektet Engeslandstunet har som mål å bli et pilotprosjekt for andre bygder i Norge. Prosjektet går ut på å bygge et aktivitetshus for hele bygda, som skal inneholde butikk, kafe, og lags- og foreningslokaler. Engeslandstunet skal også inneholde ungdoms- og eldrebolig.

Ønsket er at det skal bli bygdas sosiale møtested i mange sammenhenger og bli et sted hvor alle generasjoner i bygda kan møtes.

Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt ønsker å utvikle prosjektet Engeslandstunet; et område med aktivitetshus som inkluderer butikk og felleshus for hele bygda, i tillegg til boliger spesielt for ungdom og eldre.

Stedsutvikling- og markedsføringsgruppa Neste Skritt har siden oppstarten hatt som prioritert oppgave å søke å bevare butikkdrifta på Engesland, samtidig har de hatt et videre perspektiv på å integrere butikken i et aktivitetshus (bygdesmie), samt mot å planlegge ungdomsboliger, omsorgsboliger og andre former for boliger i nærheten av butikken i sentrum.

Det er viktig for hele bygda og utviklingen av den at de unge fortsatt vil bo i bygda, men ikke lenger ønsker å bo hjemme hos foreldrene. Mange unge i bygda skal også overta en eventuell gård i kommunen, men ønsker å bo i bygda frem til den tid, bare ikke hjemme.

Et annet tiltak som hittil ikke har vært jobbet med i like stor grad, er tilflytting til bygda. Dette er likevel et element som Neste Skritt og Vegusdal Ve og Vel ønsker å rette et større fokus på fremover, som en del av stedsutviklingsprosjektet.

Samarbeidspartnere

 • Birkenes Kommune
 • Aust Agder Fylkeskommune
 • Merkur

Målgrupper

Prosjektet Engeslandstunet har ungdom og eldre som sine hovedmålgrupper. Grunnen til dette er at vi tror det er stor sjanse for at ungdom og eldre ønsker å bo i sentrum av Engesland, for å være en del av et sosialt miljø.

Målgruppe 1: Ungdom mellom 18-30 år

 • Ungdom fra Engesland og Vegusdal som skal overta gård, men som trenger en overgangsbolig frem til de overtar gården
 • Ungdom som ikke skal overta en gård, men som likevel ønsker og vil bo i bygda

Målgruppe 2:

 • Eldre personer, 70 + som ønsker å fortsette å bo på Engesland fremfor å flytte til kommunesenteret Birkeland, (3,5 mils avstand).
 • Personer som ønsker å være en del av et aktivt, sosialt miljø med nærhet til aktivitetshus, dagligvarebutikk og andre sosiale aktiviteter

Aktiviteter

 1. Plantegninger, tegninger og skisser av Engeslandstunet, 3D tegninger, samt analyser av tomta
 2. Planlegge markedsføringstiltak av prosjektet
 3. Informasjon til mulige entreprenører og kjøpere
 4. Lage en realistisk kostnadsplan for prosjektet

Prosjektet “Engeslandstunet” er tildelt 600 000 i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet Engeslandstunet er en del av stedsutviklingsplanen til Engesland. Prosjektet ledes av stedsutviklings- og markedsføringsgruppa Neste Skritt som er under hovedstyret Vegusdal Ve og Vel. Engeslandstunet er et prosjekt som skal utvikles i samarbeid med Birkenes Kommune, Aust Agder Fylkeskommune, Merkur og «Butikken som det sosiale møtested.» Sentrumsutviklingen på Engesland er forankret i kommuneplanen til Birkenes Kommune.

Prosjektorganisering

 • Prosjekteier er Birkenes Kommune
 • Styringsgruppe: 10 møter
 • Prosjektansvarlig – en person fra VVV
 • Prosjektleder – fra Birkenes Kommune
 • Medlemmer – Fra Birkenes Kommune, teknisk leder
 • 1 fra VVV, 2 fra AAFK, 1 fra politisk nivå i Birkenes Kommune
 • Arbeidsgruppe: 30 møter

Prosjektansvarlig fra VVV, Prosjektleder fra Birkenes Kommune, fra Birkenes Kommune, teknisk leder

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovedmål: Å etablere Engeslandstunet som en modell bestående av dagligvarebutikk med flere funksjoner, omsorgsboliger, ungdoms/overgangsboliger og muligheter for aktivitetsmuligheter – en modell som kan være et symbol på Engesland som et sted hvor de eldre har glede av de yngre, og de yngre har glede av de eldre.

Engeslandstunet kan være med på å bidra til at barndom, ungdom og alderdom kan forenes på en plass, og være med på å skape glede, trygghet, sosiale muligheter og aktivitet for alle generasjoner. Ungdomsboligene i Engeslandstunet skal være et alternativ for unge etablerere, hvor prisnivået er på et slikt nivå at det skal gjøre det enklere for unge mennesker å kunne kjøpe, eller leie sin første bolig i hjembygda. Prisnivået på boligene vil forhåpentligvis også være en påvirker til at færre flytter fra bygda.

Delmål 1: Få en reguleringsplan av området

Delmål 2: Få gode tegninger og skisser av modellen (også i 3D) til Engeslandstunet

Delmål 3: Få et klart og realistisk kostnadsbilde av prosjektet

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Iht. punkter under «aktiviteter»

 1. Vi forventer at med gode skisser og tegninger vil vi få en god oversikt og et klart bilde på hvordan vi ønsker at Engeslandstunet skal se ut når det er ferdigstilt. Analyser av tomta vil gi et bilde på hvordan det er mulig å utvikle bygdesmie, bygge butikk og boliger, og hvor mye arbeid som må legges ned i planerings og fyllingsarbeid.
 2. Vi ønsker å markedsføre prosjektet til potensielle kjøpere for å skape blest og interesse rundt det, og for å øke sjansene våre for salg av boliger.
 3. For at prosjektet skal kunne bli virkelighet, er vi avhengige av å ha entreprenører og andre støttespillere i ryggen, i tillegg til sikre kjøpere av boliger i Engeslandstunet. Dersom vi skal klare dette må vi informere mulige entreprenører og kjøpere på en klar og konsis måte; de må få innsikt i hvor lang byggetiden er, kostnader, aktivitetsmuligheter, butikk osv.
 4. En realistisk kostnadsplan er et viktig verktøy både under planleggings- og byggingsprosessen. Prosjektgruppen må være klar over hvordan kostnadsbildet er, for deretter å kunne bringe dette videre til entreprenører og kjøpere. Kostnadsplanen vil i utgangspunktet gi en oversikt på om det er fysisk mulig å gjennomføre prosjektet, og hvilke endringer som eventuelt må gjøres i de eksisterende planene.

Effekter

Vi håper at effekten av resultatene nevnt under ”resultater,” skal bli at Engeslandstunet blir et pilotprosjekt som hele bygde-Norge ser til, og som folk ønsker å ta del i, og være en del av.

Vi vil at prosjektet ikke bare skal være realistisk og gjennomførbart, men også økonomisk forsvarlig. Håpet er at våre markedsføringstiltak mot eventuelle entreprenører og kjøpere vil resultere i interesse for prosjektet, og ikke minst bygging, og salg av boliger.

Momenter som er avgjørende for å få de ønskede effekter av resultatene, er at vi klarer å gjennomføre de planlagte aktivitetene innenfor en gitt tidsramme, at vi gir ut riktig og klar informasjon til personer som ønsker å ta del i prosjektet, at vi åpner opp for ideer og tanker for å få et best mulig resultat.

Engeslandstunet er et prosjekt med og for bygdefolk, og det er derfor viktig å ha de med på laget, for å sikre en best mulig fremtid for de som ønsker å være en del av det. Prosjektet vil styrke sentrumskjernen av Engesland, spesielt butikken, som er det naturlige samlingspunktet i bygda.

En forhåpentlig tilleggseffekt av prosjektet, er at personer også ønsker å etablere seg i området rundt sentrum, noe som igjen fører til økt tilflytting.

Engeslandstunet – en bygdesmie hvor de yngre har glede av de eldre, og de eldre har glede av de yngre, et sted som kan være med på å bidra til at barndom, ungdom og alderdom kan forenes på en plass, og være med på å skape glede, trygghet, sosiale muligheter og aktivitet for alle generasjoner.