Fagområde: Tilflytting

Den levende bygda i Vegårshei

Målet for dette prosjektet er veldig konkret: 100 flere innbyggere i kommunen fram mot 2018.

Vegårshei kommune anga i Kommuneplanen 2006 – 2018 et mål om å øke befolkningen med 100 nye innbyggere fram mot 2018. For å nå målet om befolkningsvekst etablerte kommunestyret i 2006 et prosjekt for utvikling og markedsføring av tettsted, boområder, kultur og næringsliv.

Prosjektet fikk navnet Den levende bygda og skulle gjennom bevisst satsing sørge for at utvalgte målsettinger i kommuneplanen ble nådd så raskt som mulig. De seks ulike fokusområdene var bolig, næring, tettstedsutvikling, kultur, markedsføring og ny drift på Mauråsen (en tidligere fylkeskommunal institusjon som kommunen hadde overtatt). Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Bredt sammensatt prosjekt. Tilrettelagt for utvikling, skole, barenhager, bolig og sentrumsutvikling. Stort fokus på omdømme – og å bygge stolthet. Satset mye på å få gode oppslag i media.

Viktigste salgsargument

 • Pendlingsmuligheter
 • Godt oppvekstmiljø
 • Tomter

Samarbeidspartnere

 • Grende- og bygdelag
 • Aust- Agder fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Husbanken

Hovedmål

Øke befolkningen med 100 nye innbyggere fram mot 2018.

Målgrupper

 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet. Valgt bort konsulenter med tanke på livvstilsinnflyttere, har likevel fått flere familier fra Nederland, Tyskland og Belgia

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Den levende bygda i Vegårshei er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.