Fagområde: Tilflytting

Bulyst i Utsira

Et delprosjekt under Felles småsamfunnssatsing på Røvær og Utsira.

Bulyst i Utsira var et delprosjekt under Felles småsamfunnssatsing på Røvær og Utsira. Hovedprosjektet fikk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Rogaland fylkeskommune. Prosjektet hadde «Utsira gir energi» som visjon, og med den ble det skapt fremtidstro, kreativitet, optimisme og gode ambassadører for Utsira.

Gjennom prosjekt ble det jobbet systematisk og strategisk for å bestå som en livskraftig øykommune der folk trives og ønsker å etablere seg. Det var behov for flere mennesker og flere meningsfulle arbeidsplasser, særlig for unge bosatt på Utsira, unge under utdanning og unge som har etablert seg borte fra øya. Særlig viktig var det å kunne tilby unge kvinner attraktive arbeidsplasser.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Brosyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Samarbeid med næringsliv og /eller frivillige organisasjoner
 • Vertsskapsordning

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Fred og ro
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidspartnere

 • Regionrådet Haugalandrådet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Gi økt tilflytting og skape attraktive arbeidsplasser

Målgrupper

 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bulyst i Utsira er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.

«Bulyst» på Utsira har betydd svært mye for Utsirasamfunnet. Prosjektet har med sine midler gjort det mulig for mange å realisere sine ideer og prosjekt. Holdninger om Utsira har endret seg, og mulighetstenkning er blitt en del av hverdagen. Flere bryr seg om problemstillinger om det å bo og leve på Utsira. Det blir diskutert og idemyldret om hvordan gjøre Utsira til en bedre plass å bo. Sirabuen er blitt gode ambassadører og snakker positivt om Utsira når en er ute og reiser, på internett og til gjester som kommer til øya. Innbyggerene føler de er med på å forme øya og mulighetene her, og bidrar til å vere betydningsfulle for lokalsamfunnet.

Læringsverdi

Distriktssenteret mener Utsirasamfunnet har lykkes med mange ting i prosjektet som har læringsverdi for andre. I prosjektet har de lagt vekt på å utvikle lokal kompetanse for å sikre seg involvering og eierskap til utviklingsprosesser som blir satt i gang. De har skapt en brei mobilisering og engasjement blandt øya sine innbyggerne gjennom folkemøter og kreative arbeidsprosesser.  Visjonen – «Utsira gir energi» – er noe folk står bak, og gir identitet og stolthet blandt innbyggerne. Dette omdømmearbeidet blandt egne innbyggere, danner et viktig grunnlag for  å lykkes med mange av tiltakene i «Bulyst» prosjektet både innenfor tilflytting, nye arbeidsplasser, reiseliv og trivsel for innbyggerne.

Mål og resultat

 

I prosjektperioden har øysamfunnet klart å snu fraflytting til en økning i folketallet fra 211 innbyggere til 218. Det er nå etterspørsel etter tomter og utleigeboliger på Utsira. 10 nye leiligheter står ferdig i «Bølgen» i Nordevågen. Nytt bygg med skole, barnehage og kulturhus står klart i januar 2011.

Prosess og vurdering

 

Distriktssenteret mener at Utsira har jobbet veldig godt med sitt lokale

utviklingsprosjekt. De har hatt en god forankring til ledelsen i kommunen. Medvirkning og involvering av innbyggerne har de gjort på en engasjerende måte, og de har mange arbeidsgrupper i gang i tilknytning til prosjeket. Ved å satse på kompetaseheving lokalt, har de sikret seg at mange er med å deltar og at prosjektet har en god fremdrift. Prosjektet har skapt møteplasser som gir deltakerne kunnskapsdeling og motivasjon for utviklingsarbeidet. Etter vår vurdering har prosjektet i sin helhet bidratt til at mange i fellesskap ser muligheter og jobber for utvikling av øya.

Veien videre

Prosjektet søkte og fikk innvilget midler av Kommunal og regionaldepartementet gjennom Bolyst 2010 til videreføring av Bulyst på Utsira. Utsira vil søke om forlengelse av prosjektet i inntil tre år.

Distriktssenteret vil følge utviklingsarbeidet på Utsira gjennom å formidle gode eksempel og mulig kartlegging av Bolystprosjektet som nå blir videreført.