Fagområde: Tilflytting

Bulyst i Sogndal

Friluftsliv og kompetansearbeidsplassar skal tiltrekkje seg nye innbyggarar i Sogndal.

I arbeidet med å tiltrekkje seg nye innbyggarar satsar Sogndal på å utnytte kvalitetane for moderne friluftsliv og kompetansearbeidsplassar i området. I prosjektet Møteplass og kunnskapsbase for fjellsport og ekstremsport skal Bratt Moro AS skape ein stad der fjellsportinteresserte kan møtast.

Delmål i prosjektet er å leggje til rette for infrastruktur som opnar fjellheimen for fleire grupper, og å gjere lokal kunnskap om fjellsport tilgjengeleg for folk flest. Bratt Moro ser auka bulyst, nye arbeidsplassar og auka attraktivitet for området som forventa effektar av satsinga.

Fjellsportfestivalen og utvikling av Fosshaugane campus må og sjåast i samband med arbeidet for å fremje bulyst. I tillegg har Sogndal eit prosjekt, TUN+, saman med Solund, som skal utvikle ein alternativ utbyggingsmodell for bustadområde i spreiddbygde strok. Målet er å bidra til auka tilgang på varierte og attraktive bustader og utvikle lokale bukvalitetar i to mindre grender. Arbeidet er integrert i eksisterande stillingar.

Nettside: www.brattmoro.no/bulyst.

Aktivitetar

 • Arrangement i kommunen for å stimulere bortebuarar til å flytte heim
 • Annonsering i media
 • Eigen nettstad
 • Brosjyrar og liknande
 • Besøk på skular og studiestader
 • Integreringstiltak for tilflyttande
 • Tilrettelagt bustader for tilflyttarar
 • Kampanje for å synliggjere regionen som busetjing
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synleggjere jobbmogelegheiter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv

Viktigaste salgsargument

 • Sentral beliggenhet
 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjonar
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane

Hovedmål

Tiltrekkje seg nye innbyggarar.

Målgrupper

 • Høgt utdanna arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamiliar
 • Potensielle tilbakeflyttarar
 • Pensjonistar/godt vaksne
 • Flyttarar frå storbyar
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bulyst i Sogndal er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.