Fagområde: Tilflytting

Bolyst i Valdres: Den røde tråd fra barn til voksen

Prosjekt som skal forankre Valdresidentiteten og verdigrunnlaget i Valdres Natur‐ og Kulturpark hos den oppvoksende generasjon.

Valdresregionen er prosjektdriver bak Bolyst i Valdres og er i oppstartsfasen på prosjektet. Dette prosjektet handler i stor grad om å lage en arbeidsmodell for en lokalt tilpasset opplæring som går som er ”rød tråd” gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til høyskole. Hovedmålet er å forankre Valdresidentiteten og verdigrunnlaget i Valdres Natur‐ og Kulturpark hos den oppvoksende generasjon. Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Prosjektet har tre delmål

  1. Styrke lokal tilhørighet hos barn og unge
  2. Utvikle gründerinstinktet hos barn og unge
  3. Motivere utflyttet ungdom til å etablere seg i Valdres

Viktigste salgsargument

  • Godt oppvekstmiljø
  • Gode tjenestetilbud
  • Lav arbeidsgiveravgift

Samarbeidspartnere:

  • Fylkeskommunen Oppland
  • Regionrådet i Valdres

Hovedmål

Forankre Valdresidentiteten og verdigrunnlaget i Valdres Natur‐ og Kulturpark hos den oppvoksende generasjon.

Målgrupper

Ungdom

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bolyst i Valdres: Den røde tråd fra barn til voksen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.