Fagområde: Tilflytting

Bolyst i Åmli

Åmli med langsiktig arbeid for å øke folketallet.

Åmli har arbeidet langsiktig for å øke folketallet. I perioden 2006 – 2009 gjennomførte de prosjektet SNU Åmli som var konsentrert om å snu negative utviklingstrekk i folketall, virksomheter, arbeidsplasser og syn på egen identitet.

Samtidig med SNU Åmli ble SÅKORN gjennomført. Det var et tettstedsutviklingsprosjekt med fokus på Åmli sentrum og Nelaug. Prosjektet skulle også kartlegge tomme boliger, og knytte nettverk og utveksle erfaring med Vegårshei og Iveland.

Begge prosjekter konkluderer med positive effekter, og Åmli har derfor videreført arbeidet i bulyst-prosjektet Auka bolyst i Åmli kommune. Dette prosjektet har fokus på å utnytte den ressursen som ligger i tomme gårder og uthus til økt bosetting, synliggjøre at Åmli kommune er en fin stad å bu for pendlere, synliggjøre at Nelaug kan være et godt boalternativ for Arendal og at Arendalsbanen kan utvikles til bybane, stimulere til økt innflytting som gir økt kompetanse som igjen gir økt utvikling av nye og eksisterende virksomheter.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Bruk av rekrutteringsbyrå

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Vakker natur
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Aust- Agder Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Befolkningsvekst

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bolyst i Åmli er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.