Fagområde: Stedsutvikling

Barnebyen Finnsnes

Lenvik kommune i Troms har i samarbeid med lokalt næringsliv fått til stedsutvikling gjennom satsing på kultur for barn og unge

Prosjektet kom i stand etter at noen enkeltpersoner hadde tatt initiativ og arrangerte en idèmyldring med barn, ungdom og voksne om hvordan Finnsnes kunne bli et bedre sted for barn og ungdom. I begynnelsen av 2008 ble Barnebyen Finnsnes et av hovedprosjektene i Kommunal- og regionaldepartementets satsing via Husbanken.

BLEST er en kortform for BoLyst og engasjement i Småbyer og Tettsteder. Prosjektperioden er fra 2007 ut 2011. Prosjektet eies av Lenvik kommune, Profilgruppen, som er de største bedriftene i midt Troms, og Lenvik Næringsforum A/S. I styringsgruppen sitter ordfører, rådmann, leder for næringsforum og leder av Profilgruppen samt prosjektleder.

Hovedmålsetting for Barnebyen Finnsnes

”Barnebyen Finnsnes skal bedre oppvekstvilkårene for barn og unge på en så helhetlig og gjennomgripende måte at byen framstår med en klar og tydelig oppvekstprofil. Denne profilen skal gi økt attraktivitet for tilflyttere, etablerere, tilreisende og selvsagt byens eksisterende innbyggere. Profilen skal være unik både i lokal, regional og nasjonal sammenheng”.

Barnebyen Finnsnes skal være en stedsutviklingsstrategi med utgangspunkt i lokale forhold og forutsetninger. Prosjektets hovedinnfalsvinkel er en rendyrket og kreativ satsing på barn og unge, og en sterk integrering med lokalt næringsliv.

Siden prosjektet kom i gang har det blitt satt i gang mange aktiviteter og tiltak. Prosjektet har en egen hjemmeside samt lenke til «På skråss» i Aftenposten hvor barn og unge kan blogge.

Det er blitt opprettet Barn -og unges kommunestyre, som hadde sitt første møte våren 2010. Sommeren 2010 stod en ny lekepark ferdig i sentrum av Lenvik, det arrangeres årlig «Sommersprell» med barneteatret Fabulus Fix hvor ungdom har sommerjobb som skuespillere.

En «Barnebysertifisering» er på plass. Dette er en sertifiseringsordning til bruk på bedrift/virksomhetsnivå. Hensikten er å øke fokus på barn/unges og barnefamiliers behov. I dag er tolv bedrifter sertifisert og kan markedsføre seg i henhold til Barnebyens designmanual.

Prosjektleder sier at innbyggerne stiller seg meget positiv til at kommune skal være en Barneby, men med det store engasjementet følger også store forventninger på hva en Barneby skal innholde.  test

Kildemateriale for Distriktssenteret er hovedsakelig samtale med prosjektleder og sluttrapport for stedsutviklingsprogrammet BLEST.

Eierskap, organisering og formell forankring

Lenvik kommune er sammen med næringslivet ved Profilgruppen og Finnsnes Næringsforum A/S eiere av prosjektet. I styringsgruppen sitter en person fra hver av eierne, ordfører, rådmann og prosjektleder. Styringsgruppa er aktiv, med møter annehver måned. I tillegg er det opprettet et ressursgruppe «Barnebyrådet», som skal bidra til utvikling av ideer og gå foran som gode ambassadører for Barnebyen. Rådet har ti medlemmer, åtte kommer fra forskjellige bedrifter og to  kommer fra ungdomsrådet i kommunen.

Prosjektet har trukket med befolkningen i hele prosjektperioden. Det er invitert til arbeidsverksteder med 4. og 8.klasse for å få innspill til utforming av lekeparken og til åpne temakvelder for foreldre for å få innspill til prosjektet.

Prosjektleder har rådmann som sin overordnede. Prosjektleder mener at involvering fra andre sektorer i kommunen som skole og barnehager kunne ha vært bedre.

Distriktssenteret vurder involveringen fra relevante parter som godt ivaretatt fordi både den kommunale siden og næringslivssiden deltar aktivt i styringsgruppa. Barnebyrådet som en ressursgruppe ivaretar også at relavante virksomheter bidrar og at ungdom er trukket aktivt med. Etter vår vurdering kunne det vært representanter for barn og ungdom også i styringsgruppa.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Distriktssenteret mener at Lenvik kommune har hatt stor fokus på å involvere befolkningen generelt og barn/ungdom og næringslivet spesielt.

Barnebyrådet med ti medlemmer hvorav to fra ungdomsrådet gir innspill til prosjektet. Prosjektet jobber nå med etablering av en Facebookgruppe som vil gjøre det lettere å kommunisere direkte spesielt med barn og ungdom. Hvor barn og ungdom kan «skrive på veggen», som prosjektleder sier. Ved å arrangere arbeidsverkssteder hvor barn og unge har blitt invitert (4. og 8. klassetrinn) får prosjektet direkte innspill fra målgruppen.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Lenvik kommune har siden oppstart hatt en prosjektleder i en 100 % stilling. Prosjektleder har rådmann som sin leder i organisasjonen. Dette mener Distriktssenteret er bra for å sikre gjennomslag for prosjektet i kommunen som organisasjon. Prosjektleder sitter i et arbeidsfelleskap sammen med utekontakten i kommunen, Ungdommens kulturmøstring og andre som jobber i prosjekt knyttet til barn og ungdom. Dette er et fruktbart arbeidsfellskap som gjør at prosjektleder kan trekke veksel på og utveksle ideer med andre som jobber med tilsvarende arbeidsområde i kommunen.

Distriktssenteret vurderer gjennomføringsevnen til prosjekteier og prosjektleder som godt ivaretatt.

Kommunens rolle

Distriktssenteret mener Lenvik kommune har tatt  rollen som samfunnsutvikler i dette prosjektet.

Det er skapt en spennende arena for samhandling mellom det offentlige og det private ved at dette er et prosjekt som involverer både kommunen og næringsliver og som får en direkte effekt i næringslivet blant annet gjennom barnebysertifiseringen i lokale bedrifter. Lenvik kommune har tatt barn og unge på alvor ved å få i stand barn- og unges kommunestyre, ved å etablere et «Barnebyråd»og ved å tilrettelegge byen for barn med en ny lekepark i sentrum hvor barn har fått gitt innspill til utformingen.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen har bidratt med noe finansiering til prosjektet. Fylkeskommunen har ikke hatt noen veiledningsrolle inn mot prosjektet.

Målformulering

Hovedmålsettingen for prosjektet er å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge på en så helhetlig og gjennomgripende måte at byen fremstår med klar og tydelig oppvekstprofil. Prosjektet har ikke definert delmål eller milepæler i sin prosjektplan.

Hovedmålsetningen er stor og visjonær. Etter Distriktssenterets mening vil et så omfattende mål være vanskelig å nå innefor prosjektets begrensede tidsramme. Etter vår vurdering  hadde prosjektet tjent på å formulere konkrete delmål og utarbeide en milepælsplan. I videreføring av arbeidet etter prosjektslutt, bør kommunen prioritere prosesser som konkretiserer mål og tiltak.

Resultat og effekt

Kommunen har oppnådd en god del innenfor hovedmålsettingen om å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge på en helhetlig og gjennomgripende måte. Distriktssenteret vil fremheve etablering av barn- og unges kommunestyre og organisering med et «Barnebyråd» som referansegruppe for aktivitet. Barnebysertifisering av 12 bedrifter er også et synlig tiltak for å fremme barna sine interesser. En enda bedre integrering av oppvekstsektoren i kommunen inn i prosjektet vil kunne ha vært et godt grep for bedre måloppnåelse etter Distriktssenterets vurdering.

Nyskapning og kreativitet

Et godt offentlig/privat samrbeid for å bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom er etter Distriktssenterets vurdering en spennede og ny tilnærming. Det er også nyskapende med en gjennomgående designmal for prosjektet.

Opprettelse av en egen database som en forlengelse av Aftenposten sin side «På Skråss» synes vi er en kreativ tilnærming til medvirkning fra barn og ungdom. Lenvik folkebibliotek har utarbeidet en søkerbar database som vil være tilgjengelig for studenter, forskere og andre interesserte.

Barnebyen Finnsnes har vært et av hovedprosjektene i Kommunal- og regionaldepartementes stedsutviklingsprogram via Husbanken, BLEST.

Læringsverdi

Etter Distriktssenterets vurdering har Lenvik kommune tatt et helhetlig grep om å fremme oppvekstvilkårene for barn og ungdom. Dette har skjedd i ett tett offentlig/privat samarbeid mellom Lenvik kommune, Profilgruppen og Lenvik Næringsforum AS. Et offentlig/privat samarbeid på dette området er etter Distriktssenterets vurdering spennende og nyskapende.

Mål og resultater

Prosjektet har et visjonær hovedmålsetning som kunne ha vært brutt ned på konkrete delmål etter Distriktssenterets vurdering.

Gjennom dette prosjektet har Finnsnes fått satt i gang en rekke aktiviteter og tiltak som fremmer oppvekstvilkår for barn og ungdom. Distriktssenteret vil spesielt fremheve etablering av barn-og unges kommunestyre, en egen hjemmeside Barnebyen.no (nede pr 20.08.2021 red. anm.), databasen/nettsiden «På Skråss» (nede pr 20.08.2021 red. anm.) med en digital, søkerbar database ved Lenvik bibliotek og en ny lekepark i Finnsnes sentrum  hvor barn og unge har kommet med innspill til utformingen.

Prosess og vurderinger

Kommunen har involvert barn, ungdom og voksne til å komme med innspill og delta i beslutningene gjennom hele prosjektperioden. Det er etablert et eget «Barnebyråd» som er en referansegruppe i prosjektperioden. Her sitter både representanter fra næringslivet og ungdom. Distriktssenteret mener det er positivt for prosjektet at det lokale næringslivet har vært så sterkt involvert i denne satsingen.

Prosjektleder trekker selv frem at hun har inngått i et godt arbeidsfelleskap med andre som jobber opp mot barn og unge i kommunen som utekontakten i kommunen og ungdommens kulturmønstring. Dette ser etter Distriktssentret sin vurdering ut til å ha hatt en positivt effekt.

Veien videre

Kommunen ønsker å invitere til en idèdugnad hvor tema er videreføring av arbeidet som er gjort i prosjektperioden. Distriktssenteret mener at hovedmålsettingen i prosjektet er av langsiktig karakter og det vil være viktig å få det gode arbeidet til lå leve videre etter at prosjektperioden er over.