Fagområde: Tilflytting

Auka bulyst i Åmli kommune

Gjennom dette prosjektet skal Åmli utnytte dei positive resultata frå tidligare arbeid og setje i gang fleire tiltak for å få tilflytting og busetjing i kommunen.

Prosjektet tar utgangspunkt i tidlegare satsingar i kommunen med mobilisering av befolkninga som sentralt tema.

Aust-Agder fylkeskommune er svært positive til prosjektet og påpeikar at kommunen har eit godt utgangspunkt for arbeidet. Samstundes har kommunen framleis ein del distriktspolitiske utfordringar, hovudsakleg knytt til levekår og pendlaravstand.

Prosjektet fekk tildelt 560 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.