Fagområde: Tilflytting

Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999 – 2009

Flytt fokus fra generelle og overordna spørsmål om tilflytting til by versus land, og heller fokuser på hva som kan gjøres for å trekke folk til den konkrete plassen.

Dette er ett av rådene som gis i en kunnskapsstudie om tilflytting gjennomført av Dag Jørund Lønning (Nordlandsforskning) og Håvard Teigen (Høgskolen i Lillehammer). Studien er gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret og inngår som en av flere fagområder i kunnskapsstudien av relevante lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak i perioden 1999-2009.

Tilbakeflytting vil aldri være nok til å demme opp for befolkningsnedgang. Vekst i folketallet eller stabilt folketall er helt avhengig av tilflytteren, det er her det må tenkes nytt sier Lønning og Teigen i sin rapport.

Lokalsamfunnet som tilflyttingsarena

Sats på lokalsamfunnet som tilflyttingsarena og sats på aktiviteter og tiltak definert ut fra særpreg ved stedet og de lokale interesser og ressurser, er ett hovedbudskap i den nye kunnskapsstatusen. Dette samsvarer også med kunnskap om begrunnelser for å motivere kommuner til å arbeide med omdømmestrategier. Attraktive lokalsamfunn med et godt omdømme er avgjørende for både befolkningsutvikling, næringsutvikling og kommuneøkonomi. En viktig strategi i dette arbeidet er å «jakte på det unike» ved stedet eller kommunen.

Sats på innvandring

Økende tilflytting fra utlandet til norske lokalsamfunn utgjør et viktig potensial for mange norske småkommuner. Som det vises til i kunnskapsstatusen vil fenomenet og potensialet forsterkes gjennom økende internasjonal mobilitet.

«Der nederlenderen vert sett på som ein ressurs, er det diverre ofte slik at nykomaren får Asia, Latin-Amerika eller Afrika vert definert som det motsette. Sjølv om me og har mange positive historier om integrering i distrikts-Noreg, er det framleis ingen kommunar som har vilja «satsa» på denne kategorien nykomarar slik ein «satsar» på t.d. nederlendarar» sier Lønning og Teigen i sin rapport.

Mange kommuner og lokalsamfunn har lang og brei erfaring fra å jobbe helhetlig og bredt med bosetting og integrering av for eksempel flyktningar. Distriktssenteret vil arbeide systematisk med å kartlegge vellykka satsinger slik at erfaringer kan spres til inspirasjon for andre.

Behov for mer kunnskap

Studien viser at det fremdeles er et stort behov for kunnskapsbasert forslag til tiltak som fungerer! Distriktssenteret vil prioritere arbeidet med å dokumentere kunnskap og erfaringer på tilflyttingsområdet. På inkluderingsfeltet er det etablert et samarbeid mellom flere departement og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI), hvor et viktig arbeid blir å innhente og systematisere kunnskap på inkluderingsfeltet.

Stikkord: