Styringsutfordringer i bærekraftig utvikling i nordiske småbyer

Hvilke styringsutfordringer står små og mellomstore byer overfor i arbeid med bærekraftig byutvikling? Hva fremmer gjennomføring av bærekraftsprosjekter?

Det nordiske formannskapsprosjektet «Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for et godt liv for alle» pågikk i 2017 – 2019. Totalt 18 byer deltok i prosjektet, og gjennomførte egne lokale bærekraftsprosjekt i samarbeid med andre byer i nettverket.

Distriktssenteret har undersøkt faktorer som fremmet gjennomføringen av bærekraftsprosjektene, faktorer som hemmet gjennomføringen, og strategier byene brukte for å overvinne styringsutfordringer. Denne rapporten presenterer funnene.

Hovedfunn

  • Byer som hadde en enklere gjennomføring av sitt prosjekt var kjennetegnet av tillit mellom aktørene, samarbeid mellom avdelinger, og forankring i budsjett og plandokumenter, i tillegg til det å ha mange fremmende faktorer (mørkegrønt i figuren nedenfor).

 

  • For lite tid og mangel på felles forståelse blant interessentene om bærekraftsutfordringene i byen var de hyppigste oppgitte hindringene for gjennomføring av bærekraftsprosjektet.
  • Muligheten til å ta raske beslutninger som liten/mellomstor by, og god oversikt over relevante aktører å involvere ble hyppigst nevnt som faktorer som fremmer gjennomføring av prosjektet, men hadde ikke sammenheng med faktisk lettere gjennomføring av prosjektet når prosjektene sammenlignes.
  • De vanligste tiltakene for å møte styringsutfordringene handlet om tidsstyring. Nedprioritering av andre oppgaver for å utløse mer tid til prosjektet, og utsatte deler av prosjektet for å gi det mer tid. Arbeid med å øke bevisstheten om hvorfor prosjektet er nødvendig og nyttig var også en vanlig strategi. Sett i lys av at tillit, samarbeid, og forankring var de faktiske fremmende faktorene – burde flere tiltak vært innrettet mot å prioritere dette, noe byene framhevet i sine utfyllende kommentarer.

Samlet sett på tvers av disse funnene og byenes utfyllende kommentarer, er det tydelig at en sterk vilje, operasjonalisert i tydelige strategiske valg og prioriteringer hos politisk og administrativ ledelse, er nødvendig for å få framgang i arbeidet med en bærekraftig byutvikling. I komplekse utfordringer som bærekraft handler om er dette spesielt viktig. Interesser og mål kan stå i motsetning til hverandre, og et langt tidsperspektiv er nødvendig. En helhetlig tilnærming til bærekraft i framtiden ble framhevet som viktig av flere respondenter. Både mht. innholdet i bærekraftsbegrepet, men også på tvers av lokal, regional og nasjonal forvaltning.