Samspill mellom by og omland – ny rapport

Rapporten «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst» gir grunnlag for å si at samspillet mellom byene og deres omland bør styrkes for å utnytte potensialene for vekst og økonomisk utvikling i hele regionen.

Bakgrunnen for rapporten er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. Studien søker særlig å belyse hvordan samspillet mellom byen og dens omland påvirker veksten i byen og omlandet.

Nyanserer motormetaforen

Et av hovedpoengene er ønsket om å vurdere om den såkalte ”motormetaforen”, at vekst i byer fører til vekst i omlandet, er gyldig i norsk sammenheng. Rapporten nyanserer motormetaforen. Menon oppsummerer dette slik i rapporten (s. 10)

– Vi finner ingen støtte for at byer i det store og hele fungerer som motorer for sine omland i Norge i dag. Vi baserer denne konklusjonen på to faktorer. For det første ser det ikke ut til å være noen sammenheng mellom økonomisk vekst i byen og vekst i alle typer omland på kort sikt, for de fleste byer. For det andre er sammenhengene, der de finnes, ikke i tråd med motorhypotesen: I en rekke byer finner vi at vekst i indre landomland ser ut til å styrke veksten i byen. Dette gjelder hovedsakelig mindre til mellomstore byer med relativt høy vekst. Et knippe byer ser ut til å være i et konkurranseforhold med sitt indre landomland. For disse byene er det slik at det indre landomlandets vekst påvirkes negativt av at byen vokser, og positivt av at byen stagnerer. De byene hvor vi finner en slik effekt har det til felles at de har relativt svak vekst og gjerne et indre landomland som vokser raskere enn byen, men utover dette har de få fellestrekk.

Menon Business Economics har gjennomført utredningen på oppdrag fra KMD.

Les hva departementet skriver om rapporten.