Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet – en kartlegging

Ildsjeler er avgjørende for gjennomføringen av et vidt spekter av tiltak som fører till økt livskvalitet for personer med pleie- og omsorgsbehov både i og utenfor institusjoner.

Eldrebølgen vil ramme distriktskommuner sterkest og føre til økte utfordringer for det offentlige tjenestetilbudet i disse kommunene. Samtidig gjør mangel på kompetent arbeidskraft at kommunene kan få problemer med å levere tjenester som er så gode som brukerne vil ha dem. På oppdrag fra Distriktssenteret har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) kartlagt hvordan kommunene samarbeider med frivillig sektor på pleie og omsorgsfeltet. I rapporten er det også beskrevet hva som kan fremme og hemme slikt samarbeid.

Ildsjeler avgjørende

Ildsjelene, både blant de frivillige og innen kommunal sektor, blir i rapporten fremhevet som den viktigste fremmeren av samarbeid. I tillegg pekes det på god kommunikasjon og at de frivilliges innsats blir satt pris på både av kommunen, brukerne og pårørende.

På motsatt side blir usikkerhet rundt økonomiske bidrag og uklare kontaktpunkt i kommunen sett på som faktorer som kan hemme samarbeidet. Det samme er urealistiske forventninger til hva de frivillige er i stand til å tilby av tjenester. Et paradoks er det også at frivillig sektor skal kompensere for konsekvenser av rekrutteringsproblemer innen offentlig sektor til tross for sliter med de samme problemene selv

Rapporten tar også for seg betydningen av frivillig sektor i en større sammenheng: I tillegg til å supplere offentlige tjenester bidrar også frivilligheten til samhold, tillit, demokratisering, integrasjon og utvikling. En velfungerende frivillighet vil kunne bidra til å øke et lokalsamfunn sin attraktivitet, og dermed være et viktig virkemiddel i distriktspolitikken.

Rapporten er avgrenset til å gjelde ulønnet arbeid regi av frivillige organisasjoner eller frivillighetssentraler. Innsatsen skal komme i tilegg til de tjenestene som det offentlige yter, og ikke i stedet for.

Bakgrunn for rapporten

I rapporten beskriver TFoU samarbeidstiltak i kommunene Vefsn, Levanger, Alta, Kristiansund, Nissedal, Strand og Alta. Disse kan vise til gode resultater, og er eksempler som kan være til god nytte og inspirasjon for både kommuner og frivillig sektor. For å få frem hva som hemmer og fremmer samarbeid er både representanter for kommunene og de frivillige organisasjonene intervjuet. Rapporten beskriver også aktuell litteratur på området.

Les TFoU sitt sammendrag av rapporten.

Se TFoU sin presentasjon av rapporten.