Fagområde: Kommunereformen

Rapport: Å bygge en ny kommune

Erfaringer fra den danske kommunereformen 2004-07.

En rekke erfaringer fra arbeidet med å bygge nye kommuner i Danmark har overføringsverdi til den norske kommunereformen. Denne rapporten inneholder erfaringer fra danske kommunesammenslåinger – om hvordan det administrative apparatet jobbet for å bygge den nye kommunen etter at politikerne hadde vedtatt sammenslåingen.

Dette var omfattende og arbeidskrevende prosesser, som stilte store krav til de involverte. Samtidig opplevde mange det som inspirerende å være med å bygge en ny kommune.

I denne rapporten er disse erfaringene og funnene sentrale:

Overordnet

 • Rolleavklaringer, tydelighet og hyppige møter skapte grunnlag for et godt samarbeid mellom politikere og prosjektledelse.
 • Likeverdighet mellom kommunene som slo seg sammen, skapte godt samarbeidsklima.
 • Sammenslåingene var generelt mer arbeidskrevende enn hva kommunene forventet på forhånd.

Ledelse

 • God ledelse var helt sentralt for vellykkede sammenslåinger.
 • Det var en fordel å få på plass prosjektlederen så tidlig som mulig.
 • Det var klokt å etablere de grunnleggende elementene for den nye kommunen, som strategiplan og organisasjonsstruktur, så tidlig som mulig.
 • Tydelige prosjektplaner var avgjørende for å få til gode sammenslåingsprosesser.
 • Det var nyttig for lederne å støtte seg på overordnede prinsipper for den nye kommunen når ansatte skulle innplasseres i nye stillinger.

De ansatte

 • Samarbeid mellom ledelsen og de ansatte var avgjørende for å få til gode sammenslåinger.
 • Det utviklet seg en positiv energi blant de ansatte i kommuner som bevisst ønsket å bygge noe nytt.
 • Raske avklaringer til de ansatte om hvordan de ville bli påvirket av sammenslåingen var viktig.
 • God informasjon til de ansatte reduserte bekymringer og skapte entusiasme.

Den nye kommunen

 • Mange jobbet bevisst med å utvikle en ny, felles identitet for den nye kommunen.
 • Mange kommuner benyttet sammenslåingen til å innføre ny administrativ struktur.
 • Flere danske kommuner valgte en desentralisert struktur for tjenester og forvalting.