Fagområde: Tilflytting

Nytt temahefte om tilflytting

Et nytt temahefte om tilflytting gir oss tips om fadderordning, velkomstverter og hjemmeside som retter seg mot innflytterne.

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et temahefte om tilflytting. Erfaringene er hentet fra kommunene i Buskerud og Kompetansesenter for Distriktsutvikling sin kunnskapsbase. Kommunene som har mål om økt innbyggertall må både drive tilflyttingsarbeid og ha et godt mottaksapparat.

Temahefte om tilflytting

Målgruppe for temahefte er kommuner som ønsker å ta i et ekstra tak for de som flytter til kommunen. Heftet skal gi gode eksempler og inspirere til økt engasjement.

– Det er folket selv og ikke kommunen sin innsats som bestemmer hvor vellykket tilflyttingsarbeidet er, sier prosjektleder Kjerstin Spångberg i Buskerud fylkeskommune. Derfor håper hun at temaheftet også blir aktivt brukt av frivillige lag og organisasjoner, ansatte i skoler og barnehager, velforeninger og næringslivet.

Heftet har innhold om både arbeidsplasser og boligutvikling, to tema som er grunnleggende når folk skal flytte til et sted eller bestemme seg for å bli der. I tillegg er vertskapsrollen viet god plass.

– De fleste flytter på grunn av jobb, men folk trenger mer enn en jobb for å trives, sier prosjektleder Spångberg. I heftet er noen av ordningene som kommunene har erfaring med beskrevet.

Produsenter i EventyrSMAK SA, Midt-Buskerud

Produsenter i EventyrSMAK SA, Midt-Buskerud

Tilflyttingsarbeid i Buskerud

– I Buskerud handler tilflyttingsarbeidet om å bygge attraktive lokalsamfunn med en bærekraftig fremtid. Det er prosjektleder Kjerstin Spångberg som sier dette i forbindelse med avslutning av prosjektet Velkommen til oss.

– Åtte kommuner har de siste årene arbeidet sammen i prosjektet hvor målet har vært å styrke kommunenes arbeid  med samfunnsutvikling og å stabilisere og øke folketallet. De åtte kommunene er Flå, Nes, Gol, Ål, Sigdal, Krødsherad, Rollag og Nore og Uvdal.

Kommunene har valgt ulike strategier og tiltak i sitt arbeid. Flå og Rollag har arbeidet med attraktive bosteder og registrerer endring i boligmarkedet med økt etterspørsel, økt omsetning og høyere priser. I Krødsherad er det tettstedutvikling som er strategien for å øke attraktiviteten og dermed både bolyst og blilyst.

Støttet seg på Kompetansesenter for distriktsutvikling sin kompetanse

– Kompetansesenter for distriktsutvikling gir all honnør til Buskerud fylkeskommune som har utarbeidet temaheftet om tilflytting. Dette er nyttig verktøy for kommunene og andre som skal fortsette arbeidet med å få flere innbyggere i sin kommune, sier fylkeskontakt for Buskerud i Distriktssenteret, Anne Irene Myhr.

– Temaheftet er et godt eksempel på hvordan en knytter sammen kunnskap fra utredninger som er bestilt av Distritkssenteret med erfaringsbasert kunnskap fra kommuner i Buskerud, sier Myhr. Til dette temaheftet er det spesielt innholdet i rapporten Tilflytting for enhver pris? fra 2013 som har vært vært lagt til grunn. Rapporten sier at tilflyttingsarbeid er noe 8 av 10 distriktskommuner holder på med, og at antall personer som blir rekruttert på denne måten er beskjeden sammenlignet med det totale antall flyttinger som finner sted.