Kontekstens betydning for innretning på lokal og regional innsats for attraktivitet

Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom et steds attraktivitet og verdiskaping.

Begrepet stedsattraktivitet er ikke entydig

Eller det kan forstås alle egenskaper ved et sted som gjør at folk og bedrifter ønsker å bli værende der eller etablere seg der, dvs. det stedet selv kan påvirke + det stedet påvirkes av som i liten grad kan påvirkes av stedet selv.

Geografi

Steders utgangspunkt og geografiske Iokalisering har stor betydning for hva slags attraktivitetstiltak som kan gi positiv effekt. Tiltak bør ta utgangspunkt i om stedet er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion eller ikke, deres funksjon innenfor en større region og geografiske avstand til sentrum.

Om dette notatet

Dette notatet levert av Samfunnsøkonomisk analyse i forbindelse med at er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatet er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.