Fagområde: Næringsutvikling

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Distrikts-Norge

Tilgang til høyhastighets bredbånd i distriktene er viktig for å sikre kompetansearbeidsplasser og motvirke digitale klasseskiller mellom by- og distriktsområder.

Superbredbånd gir gevinster for distriktene og er viktig for å nå målene om å ta hele Norge i bruk, sikre kompetansearbeidsplasser i distrikta og motvirke digitale klasseskiller. Det er en av konklusjonene i en ny rapport om nytten av fiberbredbånd for næringslivet, innbyggerne og offentlige tjenester i Austevoll, Bykle, Dyrøy, Fitjar, Forradal og Numedal.

Konsulentselskapet Nexia har på oppdrag for Distriktssenteret kartlagt bruken av fiberbredbånd i disse seks områdene, som var tidlig ute med å bygge ut høyhastighets bredbåndsnett. Studien viser at høy kapasitet i bredbåndet er viktig, og at det er mulig å hente ut gevinster allerede kort tid etter at infrastrukturen er på plass.

Rapporten gir konkrete eksempler på at bredbånd med høy kapasitet bidrar til:

  • å sikre eksisterende arbeidsplasser i distriktene og til etablering av nye kompetansearbeidsplasser
  • å modernisere lokalsamfunnet og gir et mer attraktivt bomiljø, som igjen øker muligheten for at småbarnsfamilier velger å flytte dit
  • at innbyggere i distriktsområder får de samme mulighetene for bruk av e-lærings, e-helsetjenester og et bredt underholdningstilbud som i byer og tettsted
  • å hindre framvekst av digitale klasseskiller knyttet til skole- og helsetilbud mellom byer og distriktsområder
  • at det blir lettere å rekruttere kompetanse til distrikts-Norge, fordi det blir mulig å etablere faglige nettverk og organisasjonsformer som gir mer attraktive jobber og arbeidsmiljø.

«Rapporten er et innspill i arbeidet med å legge til rette for attraktive lokalsamfunn i hele landet, slik at folk skal kunne bo der de vil. Rapporten bekrefter også at det er viktig at det arbeides aktivt lokalt for å ta ut nytteverdien av superbredbånd», sier Lillian Hatling, seniorrådgiver ved Distriktssenteret.