Fagområde: Inkludering

Fylkeskommunenes arbeid med inkludering av innvandrere

Distriktssenteret har kartlagt hvordan fire fylkeskommuner arbeider med inkludering av innvandrere, med vekt på samordning på tvers av sektorer, samarbeid med næringslivet og med kommunene.

De fire fylkeskommunene er: Akershus, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. Kartleggingen er basert på gjennomgang av planverk og intervju med sentrale personer i fylkeskommunene. Vi fant følgende:

Samordningen internt i fylkeskommunen

 • Mange ulike avdelinger i fylkeskommunen har ansvar for en avgrenset del av inkluderingsarbeidet. Det er mangel på samarbeid mellom de ulike avdelingene i fylkeskommunen. Informantene sier at det mangler ansatte og/eller ledere som har overordnet ansvar for feltet i fylkesadministrasjonen, og som kunne bidratt til denne samordningen. Nordland har organisert mesteparten av arbeidet sitt i et prosjekt, men også der uttrykker prosjektleder at det er behov for personer som har samordningsansvar internt.
 • Informantene sier at det er potensiale for bedre samarbeid med eksterne aktører som jobber innen samme fagfelt, spesielt kommunene, NAV og IMDi.
 • Det er først og fremst opplæringsavdelingene i fylkeskommunen som arbeider med inkludering i praksis. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, inkludert lærlingeordningen. Alle informantene mener at det er på dette området fylkeskommunen bruker mest ressurser på inkludering, ikke i rollen som regional utviklingsaktør
 • I de fire fylkeskommunene er inkludering nevnt på overordnet nivå i de regionale planene. Det er likevel spredning i vektlegging og innretning. Selv om det er definert som et hovedmål i overordnet planverk blir begrepene inkludering, integrering, innvandring, flyktning og tilflytting mindre brukt i delplaner. Vi finner begrepene oftest i planer om folkehelse, idrett, kultur og til dels i næring.
 • Alle informantene sier at inkludering og mangfold blir sentrale målsetninger i nye regionale planer.
 • Akershus ønsker å ta en sterkere strategisk rolle og større ansvar overfor kommunene på inkluderingsfeltet.

Samarbeid med næringslivet

 • Fylkeskommunene opplever det som utfordrende å samordne virkemidlene både mellom statlige aktører og videregående opplæring, og mellom videregående skole og næringsliv.
 • Informantene peker på språk som viktig faktor for å få jobb. Flere av dem sier at noen av kandidatene som går ut av videregående skole ikke får jobb fordi språkkunnskapen er begrenset.
 • Yrkesopplæringsnæringsnemda/fagopplæringsnemda nevnes av informantene som viktig for å ha kommunikasjon mellom partene i arbeidslivet og fylkeskommunen
 • Informantene i fylkeskommunene mener det er behov for gründer- og etableringstjenester rettet mot innvandrere spesielt.
 • Informantene etterlyser nasjonale retningslinjer for godkjenning av innvandreres realkompetanse.

Fylkeskommunenes arbeid overfor kommunene

 • Fylkeskommunene utøver flere roller: veileder, kunnskapsleverandør og setter dagsorden
 • Alle fylkeskommunene arrangerer seminar og fagdager for kommuner der inkludering er tema
 • Fylkeskommunene bidrar gjennom sine roller og møteplasser til at kommuner kan dele erfaringer og lære av hverandre

Fylkeskommunen og frivillig sektor

 • Fylkeskommunene er bevisste på frivillig sektors rolle i inkluderingsarbeidet, og har kontakt med regionale paraplyorganisasjoner om dette
 • Fylkeskommunene bidrar med tilskudd til frivillige organisasjoner

Bakrunn for kartleggingen

Casestudien Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering viser at fylkeskommunen ikke har en sentral rolle i arbeid med inkludering av innvandrere. Forskerne mener at fylkeskommunene kan ha en mer sentral rolle for utvikling og koordinering av offentlige og private aktører i bo- og arbeidsmarkedsregioner. På bakgrunn av studien ønsket Kommunal- og moderniseringsdepartementet mer kunnskap om status, for å vurdere eventuelt behov for mer omfattende kartlegging.