Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Det er et lokalt potensial for å tilby tjenester og samordne flere aktører, aktiviteter og tilbud med nærbutikken som utgangspunkt. Det vil gi lokalbefolkningen, besøkende, kommunen og næringsliv bedre tilbud. Oxford Research har følgeforska prosjektet.

«Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget» var et pilotprosjekt initiert av Distriktssenteret i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Pilotprosjektet hadde som mål å løfte frem små steder som forbilder i utviklingen av framtidas lokalsamfunn med nærbutikken i sentrum. Oxford Research har lagt fram en følgeforskningsrapport om prosjektet etter å ha fulgt prosjektet fra høsten 2022 til høsten 2023.

Rapporten forteller at de enkelte pilotene har kommet langt i utviklingen av sine tjenestekonsepter. Flere elementer fra de tre pilotprosjektene er overførbare til andre butikker og lokalsamfunn. Oxford Research peker særlig på «LokVerk», Lokalsamfunnsverkstedet i Gamvik, som direkte overførbar.

Oxford Research oppsummerer at:

  • Samtlige piloter har på sitt vis bidratt til engasjerende prosesser. Lokalt har man forsterket ordskiftet om nærbutikkens betydning, bygd opp kreativitet og fremmet smartere utnyttelse av ressurser
  • De samfunnsøkonomiske gevinstene som nærbutikkene kan bidra til er for dårlig beskrevet og synliggjort, og dermed for dårlig utnyttet. Det kan forklare hvorfor det ut over Merkur-programmet er få tilgjengelige finansieringsmuligheter og virkemidler
  • Utprøvingen av ny metodisk tilnærming har vært lærerik og gitt nyttige erfaringer. Designdrevet innovasjon har hjulpet prosjektgruppene til å identifisere behov, roller og nyansere deres markedsforståelse

Oxford Research gir ros til Distriktssenteret og DOGA for å ha iverksatt et ambisiøst nybrottsarbeid som har bidratt til mye læring. De trekker også frem utfordringer med å lede et så komplekst prosjekt, med usikkerhetsmomenter og sprikende forventninger til aktiviteter og leveranser underveis. Det pekes særlig til at kommunene burde vært mer involvert fra tidlig fase, og at dialog om virkemidler kunne hatt utgangspunkt i å utarbeide en virkemiddelkjede. Som læringspunkt trekkes det fram at designdrevet innovasjon er en tidkrevende og prosessorientert metode som ikke vil passe for alle nærbutikker.

I prosjektet ble det opprettet en egen virkemiddelgruppe med representanter fra blant annet Innovasjon Norge, Husbanken, SIVA, Nordland fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Oxford mener gruppas arbeid har fungert for overordnet å se på hvordan ulike virkemidler kan spille på lag i utviklingsprosjekter i distriktssamfunn, men i liten grad fått til å jobbe med finansieringsløsninger lokalt.