Fagområde: Omdømme

Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010

Deltakelse på Omdømmeskolen har gitt kommunene et verktøy for å komme igang med omdømearbeidet, og en faglig plattform som de kan bygge arbeidet på.

Hovedfunn i evalueringen

Omdømmeskolen har fått kommunene og regionrådene til å arbeide på nye måter. Dette innebærer at

 • De har forstått at omdømmearbeidet ikke er raske løsninger men er et resultat av det en gjør
 • De har forstått at omdømmearbeidet er en del av det generelle utviklingsarbeidet
 • De har arbeidet med å få frem kommunen sine egenskaper og ser hvordan dette kan gi de et fortrinn
 • Mange kommuner har fått omdømmearbeidet inn i de ordinære planprosessene

Resultater på kommunenivå

Utviklingsarbeid er et langsiktig arbeid. Det er derfor for tidlig å kunne si noe konkret om resultatene av arbeidet som deltakerne på Omdømmeskolen 2008 og 2010 har gjennomført. Mange av kommunene har brukt lang tid på forankring og gjennomføring av forprosjekt. Tiltakene som er igangsatt vil gi resultater og effekter på sikt.

Gode råd for å lykkes

 1. Start prosessene med bevisstgjøring blant en rekke aktører og ha åpne prosesser
 2. Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende
 3. En må ha forankring i kommunens generelle arbeid og en må inkludere omdømmearbeidet i de ordinære planprosessene. Forpliktelser
 4. Omdømmearbeid er langsiktig arbeid og det finnes ingen raske løsninger. Det viktigste er hva kommunen gjør
 5. Sørg for at det hele tiden er noe å «feire» ved at en har konkrete resultater  vise til
 6. Viktig med spredning av kompetansen i organisasjonen for å klare å opprettholde arbeidet over tid og for å få til endringer i måten kommunene jobber på
 7. Det må settes av ressurser over tid til omdømmearbeidet (penger og folk)
 8. Kommunen må ta en posisjon og jobbe med den over lang tid. Hvilke faktorer kan utnyttes bedre for å gi kommunen fortrinn
 9. Kommunen må selv velge en strategi for omdømmearbeidet – det er ingen oppskrift som passer for alle
 10. Velg en fleksibel og raus arbeidsform, dette er ikke noe 8-16 arbeid
 11. Målet er at en må få til mest mulig utvikling i kommunen
 12. Vær bevisste på hvordan en kan utløse frivillig engasjement
 13. Omdømmearbeid kan gi kommunen tidsressurser til å bli med på andre ting og få mere ressurser. Eksempel på dette er LUK og bolystprogram

Innspill fra deltakerne

Deltakerne på Omdømmeskolen 2008 og 2010 ønsker seg et enda sterkere kommunefokus, og et bredere perspektiv på hvordan de kan arbeide med temaet omdømme i sitt utviklingsarbeid. Dette er innspill som Distriktssenteret har innarbeidet i Omdømmeskolene som er arrangert fra og med 2011.