Fagområde: Samfunnsplanlegging

Empirisk analyse av sammenhenger mellom innsats og resultater og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltak

Ny utredning viser at det er svært vanskelig å spore direkte sammenheng mellom bruk av midler på lokalsamfunnsnivå og effekter på befolkningsutviklingen i en kommune. Resultater og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltak bør vurderes i en konkret kontekst.

Lokale utviklingstiltak for små til at innsatsen vises i befolkningsdata

Utrederne har testet om de tenkte, logiske sammenhengene mellom innsats, aktivitet, resultat og effekt faktisk er sporbare i offentlig tilgjengelige data. Resultatet demonstrerer at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å spore direkte statistiske sammenhenger mellom bruk av midler på lokalsamfunnsnivå og virkninger på befolkningsutviklingen i en kommune. Befolkningsendringer påvirkes først og fremst av arbeidsplassutvikling og langsiktige demografiske og samfunnsmessige endringer, som i begrenset grad kan påvirkes via lokale samfunnsutviklingstiltak.

Hovedkonklusjonen blir at midlene til lokale samfunnsutviklingstiltak blir for små til at denne innsatsen vises i befolkningsdata på kommunenivå. Videre tar det lengre tid for at slike virkemidler påvirker befolkningsutviklingen eller resultatindikatorene enn hva det er mulig å identifisere med de data som er til rådighet.

Resultater og effekter bør vurderes i kontekst

Arbeidet illustrerer at resultater og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltak bør vurderes i en konkret kontekst, ut fra det enkelte samfunns forutsetninger, hva som er mulig å påvirke lokalt, og størrelsen på innsatsen. Det gir ikke mening å bruke befolkningsutvikling som mål på hvor vellykket lokale samfunnsutviklingstiltak er – i hvert fall på kort sikt.

Analysen er gjort for et utvalg på 43 kommuner i sone 3 i det distriktspolitiske virkeområdet og med et innbyggertall mellom 2 500 og 5 000 (alle ligger i Sør-Norge). Den kan derfor ikke generaliseres til alle kommuner og tiltak.

Bakgrunn og gjennomføring

Å utrede sammenhenger mellom innsats og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltak var en sentral anbefaling i to rapporter fra Damvad:

Utredningen er bestilt av Distriktssenteret i samarbeid med Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Oppdraget er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS. Analysen er koblet opp mot tidligere hovedmål 3 for de regional- og distriktspolitiske midlene over statsbudsjettet: Attraktive regioner og sentra. Dette er i denne utredningen satt lik positiv befolkningsutvikling.