Fagområde: Næringsutvikling

Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020

Denne rapporten viser at kommunen prioriterer arbeid med næringsutvikling høyt. Aktiviteten er utadretta, bredt anlagt og er preget av tett sammarbeid med både næringsliv og virkemiddelapparat.

Arbeidet med næringsutvikling er høyt prioritert i norske distriktskommuner. Vi ser at det er et betydelig engasjement fra politisk ledelse, og at det er god dialog og samhandling mellom kommunene og det lokale næringslivet.

Distriktskommunenes arbeid med næringsutvikling er preget av stor bredde. Innsatsområdene handler om alt fra tiltak rettet mot bedrifter, tilrettelegging av infrastruktur og tiltak som gjør kommunen mer attraktiv.

Rådmenn/næringslivsansvarlige vurderer at tiltak for å fremme attraktivitet er viktigere enn tiltak rettet mot bedrifter.

En rekke personer i kommunale nøkkelstillinger er involvert i arbeidet med næringsutvikling. Dette viser at det er et betydelig potensial for å oppnå bedre resultater gjennom samarbeid.

Noen fakta fra kartleggingen

  • 4 av 10 distriktskommuner med mindre enn 2 000 innbyggere har ansatt næringsansvarlig (næringsrådgiver/næringssjef) i full stilling, mens 7 av 10 med mer enn 4 000 innbyggere har næringsansvarlig i full stilling.
  • I 9 av 10 kommuner er det flere enn næringsrådgiver, næringssjef, rådmenn/kommunaldirektører og ordførere som utfører næringsrettet arbeid som en del av sin stilling. Dette er i første rekke ansatte i landbruksrelaterte stillinger.
  • I nesten 40% av distriktskommunene har det de siste årene skjedd en kommunalisering av næringsarbeidet, dvs. at mer av dette arbeidet i dag skjer i egen kommunal regi. Samtidig har 1 av 5 kommuner satt ut mer av det næringsarbeidet til eksterne aktører.
  • Fylkeskommunen og Innovasjon Norge er de viktigste samarbeidspartnerne for distriktskommunene. 6 av 10 kommuner vurderer fylkeskommunen og Innovasjon Norge som svært viktige samarbeidspartnere.
  • Lokale næringsforeninger, og tilsvarende samarbeidsfora for næringslivet, oppleves også som svært viktige samarbeidspartnere i mer enn halvparten av distriktskommunene.
  • Det er en betydelig kontakt mellom kommunen og det lokale næringslivet i distriktene. Kontakten går begge veier. Halvparten av kommunene oppgir at de ofte tar kontakt med enkeltbedrifter.
  • Innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, strategiske næringsplaner og infrastruktur for næringsutvikling vurderes av kommunene som de viktigste samarbeidsområdene mellom kommunen og næringslivet.
  • Attraktivitetstiltak, dvs. stedsutvikling og tiltak for å tiltrekke og beholde innbyggere, vurderes som det viktigste innsatsområdet i distriktskommunenes næringsarbeid. 68% av kommunene svarer at dette er svært viktig, mens arealplanlegging (55%) og bredbånd (51%) kommer som nummer 2 og 3.
  • Kommunene vektlegger arbeidet med utvikling av det eksisterende næringslivet som like viktig som utvikling av nye bedrifter og nytt næringsliv.
Stikkord: