Fagområde: Tilflytting

Bolyst og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distriktene

Resultat fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008.

Resultatene fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008 viser at arbeid i større grad blir brukt som begrunnelse for å flytte til og bli boende i de perifere distriktsregionene enn i andre typer regioner. En grunn til det er at det hegnes mer om arbeidet når valgmulighetene er færre.

Ved siden av arbeid viser tilhørighet og stedsidentitet seg å ha stor betydning for å bli boende. Bolig blir i liten grad brukt som motiv for å flytte mot strømmen. Begrunnelsene i Fjellregionen har en sterkere distriktsprofil enn i distriktene generelt. Sterkere hensyn til familie og helse er en del av årsaksbildet.

Dette notatet er laget for Distriktssenteret og Fjellregionen i NordØsterdalen. Bakgrunnen var et initiativ fra Distriktssenteret, som inviterte 6-7 forskningsmiljøer til å komme med innspill til en diskusjon om stedsattraktivitet, bolyst og lokal utviklingskraft.

Regionrådet i Fjellregionen tok på seg rollen med å la sin region være case. Notatet er basert på resultatene fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Notatet ble i utkast lagt fram på en workshop i Stjørdal 10.02.2009, og i en litt mer utvidet versjon for Fjellregionen på Tynset 27.05.2009.