Fagområde: Stedsutvikling

Bolyst og engasjement i småbyer og tettsted

Evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST.

Asplan Viak har på vegne av Husbanken foretatt en sluttevaluering av Blest-programmet (Bolyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder). Blest-programmet startet høsten 2006 av Kommunal- og regionaldepartementet i regi av Husbanken og er nå avsluttet. Til sammen 20 kommuner med mindre byer og tettsteder har deltatt og programmet har hatt 11 hovedprosjekter, 5 signalprosjekter og et nettverk av gjennreisningsbyer i midt-Norge.

Evalueringen har vært gjennomført med befaring og dybdeintervjuer.

Sluttevalueringen viser at Blest har skapt stort lokalt engasjement og har hatt bred medvirkning. God organisering og politisk prioritering lokalt har vært viktig for å få til vellykkede prosjekter. Kun et av prosjektene er helt ferdigstilt (torget i Berkåk) men de fleste prosjektene vil bli ferdigstilte i løpet av 2010.

Sluttevalueringen understreker at stedsutvikling er en kontinuerlig prosess og fortsetter i regi av fylkeskommuner og kommuner selv om Blest-programmet nå avsluttes.