Tromsø gir barn og unge politisk innflytelse

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Tromsø etablerte i 2006 barnas- og ungdommens kommunestyre. Slike møter skal avholdes årlig. Det har tromsøpolitikerne spikret og vedtatt i kommuneplanen.

Tromsø kommune tar barn og unges medbestemmelse på alvor ved å innføre barn- og unges kommunestyre. Dette er en ordning som bør innføres i alle kommuner, mener Distriktssenteret.

Arena for engasjement og identitetsskaping

Dette er en viktig arena for barn og unges medvirkning og for å få barn og ungdom til å engasjere seg der de bor. Når barn og ungdom gir mulighet til å delta på denne medvirkningsarenaen, skapes det positive assosiasjoner til hjemplassen og lokalmiljøet. Samtidig er det en øvelse i lokaldemokrati. Barnas og ungdommens kommunestyremøter er et svar på Barnekonvensjonens bestemmelse om barnas rett til å gi uttrykk for sine meninger og få innflytelse i saker som angår dem.

Tar barn og unge på alvor

Barnas kommunestyre har vært avholdt fire ganger og er for 5. til 7.klassetrinn. Ungdommens kommunestyre er for 8.til 10.trinn. Alle Tromsø skolene inviteres og har stilt med inntil fire representanter hver. Møtene avholdes på formiddagen, samme dag som ordinært kommunestyre. Ordfører, komité medlemmer, rådmann og kommunalsjefer deltar i disse møtene. Barna og ungdommen tar møtene seriøst og politikerne tar barna seriøst. Barna og ungdommen presenterer sine saker i muntlige fremlegg, men forslag må leveres inn skriftlig under møtet. Det blir ført protokoll under møtene.

Konkrete saker må følges opp

Barna er sterkt engasjert i skolen og nærmiljøet sitt. Skolefrukt og flere besøk av helsesøster er et gjennomgående ønske på området helse. Miljøengasjementet merkes gjennom ønske om flere sykkelstier og tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt skolen. Mange ønsker seg bedre vedlikehold av skoleområdene og lekeutstyr.

Ungdomstrinnet er opptatt av medbestemmelse på skolen, klimaspørsmål, farlige skoleveier og helsespørsmål som helsesøstertilbud og ungdoms psykiske helse.

Og sakene følges opp: Politikerne må i påfølgende møte besvare hva som er blitt fjort med de sakene barn og unge har tatt opp. By- eller distriktskommune; Tromsøs modell for politisk medvirkning blant barn og unge er et godt eksempel for alle, mener Distriktssenteret.

Kontaktperson:

Wim Weber, telefon: 97718668, [email protected]