Fagområde: Omdømme

Sogene gir grunnlag for vekst i Seljord

Seljord og Sogene skal styrke Seljord sin attraksjonskraft. En kulturbasert næringsanalyse fra Telemarksforskning la grunnlaget for de strategiske veivalgene.

Seljord har en sterk posisjon som handels-, kultur- og festivalsted. Dette ønsker en å videreutvikle samtidig som en skal gjøre Seljord mer attraktiv som bosted. Målet er derfor å gjøre Seljord til et mer attraktivt sted å bo i, besøke og drive næring i.

Mange små om en næringsanalyse

Dette er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt der fysisk tilrettelegging er knyttet til utvikling av kulturprosjekt hvor en bygger videre på identitetskapende møtesteder, kulturminner og soger. Det var i 2006 at sentrale aktører som Dyrsku`n Arrangement as, Seljord Næringslag, Telemark Fylkeskommune, festivalselskapa Countryfestivalen Seljord as og Dansebandfestivalen Seljord as gikk sammen med Seljord kommune for å få laget en kulturbasert næringsanalyse for Seljord. Oppdraget gikk til Telemarksforskning som samlet analysen i en rapport. I 2008 gikk en sammen med prosjektet «Grøne Seljord og Sogene» for å lage en felles tiltaksplan. Det er denne tiltaksplanen en styrer dagens prosjekt etter.

Hjemmeside med gode historier

Hjemmesida www.seljordogsogene.no (nede pr 11.04.2018. red anm.) er en viktig informasjonskanal for alt som foregår i prosjektet. Her finner vi nyheter, sjøormhistorier og soger. I tillegg gis det ut en informasjonsavis til alle husstandene i Seljord med informasjon om prosjektet.

I tillegg til å utarbeide en kulturbasert næringsanalyse har Seljord fått gjennomført en forstudie «Monsters of Europe» for å kartlegge og utvikle hvordan Seljord kan bruke å bygge opp et internasjonalt prosjekt rundt Sjøormen. Her får de god støtte fra Telemark fylkeskommune som arbeider godt med internasjonale spørsmål.

Nettverk og samarbeid

Tiltakene i prosjektet realiseres gjennom arbeid i nettverk og gjennom samarbeid. I tillegg til å tilrettelegge for ulike typer arrangement og fysisk tilrettelegging, så skal en også lage gode arenaer for kompetanseheving, profesjonalisering og utvikling av nye nettverk. Prosjektet er godt gjennomarbeidet, en tenker langsiktig og det er god forankring. Seljord kommune er prosjekteier, og det er kommunens plan- og næringssjef som er prosjektleder. Hjemmesiden til prosjektet er godt synlig på kommunens hjemmeside.

En har lagt inn synlige arrangementer underveis i prosjektperioden, og en viktig milepæl vært nådd 26. juni 2009 da Ingrid Slettens veg vart nyåpnet med stor festivitas. Soga om Sigrid Sletten av Sillejord har også vært dramatisert, og det er laget sang. Forfatter er Bjørnstjerne Bjørnson og komponist Rikard Nordraak. Første verset er slik:

Ingerid Sletten av Sillejord

Hadde verken sølv eller gull,

Men en liten hue av farvet ull

Som hun hadde fått av mor

Seljord og sogene har alle gode forutsetninger for å lykkes med å øke sin attraksjonskraft.

Kontaktperson: Harriet Slaaen, Seljord kommune tlf. 35 06 51 52, e-post:[email protected],