Fagområde: Bolig og bomiljø

Sentrumsnære boliger skal gjøre Sørfold mer attraktiv

Som en del av boligsatsingen i Sørfold kommune i Nordland selges det nå 8 sentrumsnære boliger med livsløpsstandard.

Sentrumsnære boliger skal gjøre Sørfold mer attraktiv

Boligtomt i Sørfold. Foto: Øystein Wien.

Høsten 2010 satte kommunen i gang det omfattende prosjektet Sørfold 2010 2030. Hovedmålsettingen er å oppnå økt attraktivitet som bosted. Prosjektleder Øistein Wien har vært ansatt fra oktober 2010 til 1. mars i år. Prosjektleder har samarbeidet med en prosjektgruppe med forankring i både politikk, administrasjon og næringsliv i kommunen. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.

Utfordringer i Sørfold

Sørfold kommune har offisiell status som nasjonalparkkommune – med storslått natur og et godt utviklet næringsliv. Likevel måtte de stille seg selv noen nærgående spørsmål:

  • Skyldes langvarig befolkningsnedgang boligmangel?
  • Har kommunen de rette tilbudene og oppleves som attraktiv?
  • Hva avgjør bosted i en region med mye pendling?

– I en analyse av Sørfolds  boligmarkedet, kom vi frem til at markedet virket for lite dynamisk og litt ensidig, sier avtroppende prosjektleder Øistein Wien.

Folkemøter og tiltakspakke

I 2011 ble det holdt tre folkemøter om boligspørsmål i ulike deler av kommunen. Der kom det fram at det er behov for flere boliger og gjerne nye boligtyper. I samarbeid med grendelagene kartla også prosjektleder mulig ledige hus rundt omkring i kommunen.

Prosjektet har også utarbeidet en ”Tiltakspakke bolig”, som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2013. Denne er basert på statistikk om blant annet befolkningsutvikling, prisutvikling og tilgjengelige boliger og tomter.

Kommunale utleieboliger

Kommunen har foretatt en helhetlig gjennomgang av sine 66 kommunale utleieboliger. Av disse er 44 gjennomgangsboliger. Kommunen fant grunn til å sette i gang utbedringstiltak i noen av boligene, samt vurdere tildelingskriterier og justere leiepris for å få en større sirkulasjon i boligmassen.

Kommunen har konstatert at boligmarkedet ikke fungerer tilfredsstillende og at det er store forskjeller innad i den arealrike kommunen. Kommunen har 90 % eneboliger og over halvparten av disse ble bygget da kommunens administrasjon ble flyttet fra Røsvik til Straumen for over 30 år siden.

For å imøtekomme boligbehovet spesielt hos unge i etableringsfasen, arbeidsinnvandrere og seniorer som ønsker å flytte ut av enebolig og inn i noe nytt og mere lettstelt, trenger kommunen nye boformer. Kommunen har over 40 byggeklare tomter, hvorav 30 er eid av kommunen. Utfordringen er at det ansees som en risiko å bygge, fordi boligprisene mange steder i kommunen er lavere enn byggekostnadene.

Markedsdynamikken må fungere

Sørfold kommunes intensjon er at helhetlig og langsiktig planlegging og det å engasjere Indre Salten Boligbyggelag og etter hvert andre private aktører, skal gi positive ringvirkninger.

– Det viktigste er at markedsdynamikken fungerer, sier prosjektleder Wien. – Om borettslagsleilighetene fylles av innflyttere, unge som skaffer seg sitt første hjem, folk som flytter fra kommunal leilighet, eller godt etablerte med eneboliger som da frigjøres, er ikke så viktig.

At 6 av de 8 planlagte leilighetene ble solgt allerede første uken, viser at det er stor interesse for en ny type boliger i kommunen.

Samarbeid med Husbanken og Indre Salten boligbyggelag

Boligene skal oppføres av privat utbygger for Indre Salten boligbyggelag. Boligene er finansiert med startlån og tilskudd fra Husbanken. Kraftkommunen Sørfold har i underkant av 2000 innbyggere og som mange andre distriktskommuner lite variasjon i boligmassen og et til dels dårlig fungerende boligmarked. Sørfold er en av tolv pilotkommuner i Husbankens satsing «Boligetablering i distriktene».

Distriktssenteret har tidligere laget en kartlegging av boligsatsingen i Sørfold.

Stikkord: