Fagområde: Inkludering

Samhandling om inkludering Lenvik

Smart samhandling og rekruttering av dyktige fagfolk har gitt gode resultater i arbeidet med inkludering av innvandrere i Lenvik kommune. Senter for Læring og integrering gir innvandrere både språkopplæring, yrkespraksis og nettverk de trenger for å komme seg ut i arbeid.

Studien «Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering» trakk opp flere utfordringer som innvandrere møter i Norge. Det kan være at utdanningstilbudet ikke er tilpasset behovene i arbeidsmarkedet og innvandrernes behov for å bygge på eller bygge om kompetansen sin. Innvandrere mangler gjerne nettverk, og det er ofte problemer med å få en riktig kompetansevurdering.

Generelt er det også vanskelig for innvandrere å tilpasse seg lokal arbeidskultur, og det er konkurranse om arbeidsplassene med andre grupper. Lenvik kommune har jobbet aktivt for å møte disse utfordringene i sitt inkluderingsarbeid.

Samordning av mange tjenester gir effekt

Kontaktinformasjon

Britt Tove Sletten
Virskomhetsleder, Lenvik kommune
[email protected]
+47 991 07 632
+47 77 87 19 02

Ett av grepene Lenvik kommune har gjort er å samordne ressursene på inkluderingsfeltet i et senter for læring og integrering. Her er flyktningetjeneste, voksenopplæring, språkopplæring samlet under samme tak. Samordningen gir tett og god oppfølging av den enkelte innvandrer, og gir helhetlig veiledning. Fokuset er på språkopplæring, grunnskoleutdanning og veiledning i introprogrammet. Senteret rekrutterer gode fagfolk med riktig kompetanse, og det er krav til videreutdanning for å få bli tilsatt.

– I Lenvik er det status å jobbe med inkludering, forteller virksomhetsleder Britt Tove Sletten

Praktiske grep som gir gode resultater

Lenvik har gjort mange praktiske grep som har gitt gode resultater. God boveiledning har gjort flyktninger populære på det lokale boligmarkedet, fordi det er kjent at de tar godt vare på boligene. En omfattende satsing på kompetanse hos ansatte i norskopplæring har gitt gode resultater i norsk som andrespråk hos elevene i voksenopplæringen.

Gjennom jobbsjansen har Lenvik kommune satset særskilt på innvandrerkvinner, fordi en ser effekten av dette også hos barna i familiene. Prosjektet var svært vellykket, men ble ikke videreført grunnet manglende prosjektfinansiering. En bra tilrettelagt språkpraksis har gitt god jobberfaring og mange har også fått ekstrajobber gjennom de nettverkene de har tilegnet seg gjennom denne.

Tett samarbeid med NAV

Senter for læring og integrering har også utviklet et godt samarbeid med NAV. Samarbeidet kan dreie seg om videre opplæring etter introduksjonsprogrammet med finansiering av livsopphold fra NAV, eller særskilt tilrettelegging for mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer. Det er en tett oppfølging av den enkelte som er suksessfaktoren og det krever at det er et tett og nært samarbeid mellom alle som arbeider med innvandrere i Lenvik.

Kaféprosjektet – et godt sted for integrering

Mange personar samla rundt eit middagsbord.

I Lenvik samarbeider en godt med bosetting og inkludering for det beste for den enkelte innvandrer.
Foto: Lenvik kommune

Kafé Okazo har lokaler i Kunnskapsparken Finnsnes. Den er drevet senter for læring og integrering og innvandrere i introprogrammet, og den gir dermed både arbeids- og språkpraksis. En av erfaringene innvandrerne får fra arbeidet i kaféen er at hvis du skal yte god service så må du være god i norsk. De får også erfaring med hvordan en driver en god kafe.

– Bedriftene i kunnskapsparken bruker kafeen daglig og kjenner godt til formålet, og de tar seg gjerne litt god tid i kafeen, sier virksomhetsleder Britt Tove Sletten.

Utfordringer

Lenvik har som alle andre kommuner som arbeider med integrering også en del utfordringer de arbeider med å løse. Det er ikke alltid like enkelt å komme i dialog med næringslivet i kommunen. Mange av bedriftene deltar ikke på arenaer hvor kommunen er, slik som i næringsrådet. Lenvik ønsker derfor å rekruttere medarbeidere som kjenner næringslivet og hvilke behov de har for å kunne ta imot folk i praksis og arbeid.

Lenvik kommune opplever også at det kan være konkurranse mellom innvandrere og arbeidsinnvandrere fra EØS om arbeidsplassene i ulike bedrifter, og en viss selektering avhengig av landbakgrunn. Der er flere videregående skole på Finnsnes , men det har vært vanskelig å få tilrettelagt en videregående opplæring for denne gruppa. Det har medført at innvandrere har valgt å flytte for å ta videregående opplæring, særlig i yrkesfag. Et annet problem er realkompetansevurdering som er vanskelig å få tilgang til. Det gjør at veien kan bli lengre enn nødvendig for mange.