Prosjektledelse med fokus på eierskap

PLP-metoden (Prosjektlederprosessen) har et tydelig fokus på eierskap, organisering og hvordan en formulerer gode prosjektmål. Det gjør metoden godt egnet til utviklingsprosjekter i offentlig sektor.

Ansatte i Storfjord kommune jobber med case i forbindelse med et PLP-kurs i kommunen. Foto.

PLP-kurs i Storfjord. Foto: Halvor Hilmersen

Distriktssenteret og Storfjord kommune arrangerte prosjektledelseskurs for ansatte i kommunen som ledd i kompetansehevingsarbeidet i småkommuneprogrammet. Kursholder og foreleser Sven Arne Rokvam Pedersen ga en grundig innføring i de viktigste elementene i metoden for en lydhør og engasjert kommuneorganisasjon.

Overordnede perspektiver på prosjektmetoden

Sven - Arne Rokvam Pedersen ga en grundig innføring i PLP-metodikken. Foto.

Sven – Arne Rokvam Pedersen Foto: Halvor Hilmersen

– PLP-metoden er en overordnet prosjektmetode som identifiserer og adresserer de viktigste faktorene for hvorfor noen prosjekt lykkes og andre mislykkes. Den er særlig god på å identifisere eierskap og involvere de i prosessen. Den har også en god struktur som avklarer mål, organisering, framdrift og ressurser på en ryddig måte, sa Pedersen under kurset. – Det er også to viktige forutsetninger for å lykkes som metoden har fokus på, den ene er å involvere og ansvarliggjøre eierne med å ta beslutninger underveis i de ulike fasene og den andre forutsetningen er å ha god risikostyring underveis, poengterte Rokvam Pedersen.

Ansatte i Storfjord kommune jobbet med et praktisk case fra sin egen hverdag. Storfjord ønsker å bygge et nytt ressurssenter for å gi tilbud til ulike brukergrupper i kommunen. Gjennom kurset fikk de hele tiden jobbe med hvilke overordna mål de skulle ha med senteret, eller effektmål som det heter i PLP, hvordan de kunne organisere prosessen og hvordan framdriften burde være og hvilke beslutninger som må tas.

Har utvikla prosjektet videre

Det nye ressurssenteret i Storfjord er et viktig satsningsområde for Storfjord videre i 2015. Gjennom aktivt arbeid og innsats fra kommunen har Helsedirektoratet nå bevilget en 50% prosjektstilling til arbeidet med å utvikle senteret. Grunnlaget for søknadsprosessen og i utlysningen har helse og omsorgsleder Anne Lena Dreier funnet i PLP-metoden – Jeg opplever det å skrive en søknad med  prosjektbeskrivelse som veldig ryddig og enkel når jeg bruker PLP metoden, sier hun og fortsetter – Vi fikk innvilget søknaden og når vi lyste ut stillingen ønsket vi spesielt personer med erfaring fra prosjektledelse og gjerne kunnskap om PLP, vi vil organisere prosjektet etter denne metoden. Dreier er helt klar – Jeg synes kurset og innføring i PLP – metodikken er det mest matnyttige vi har hatt her i kommunen, avslutter hun.

Organisering er viktig

I småkommuneprogrammet har det blitt undersøkt hva som fremmer utviklingskapasiteten i små kommuner, og et av de mest tydelige resultatene fra kartleggingen er behovet for å støtte opp om personer med utviklingsansvar. Det å bygge gode team rundt den ansatte, som kan yte støtte og hjelp underveis kan være en god løsning på mange utfordringer. Mange er ensomme i sine oppgaver, og det har blitt trukket fram som noe som hemmer godt utviklingsarbeid. En utviklingsoppgave kan gjerne organiseres som et prosjekt og distriktssenteret ser på PLP-modellen som en god måte å synliggjøre roller og bygge rundt prosjektleder.

Les mer om PLP hos Innovasjon Norge.

Funn fra tidligere kartlegginger

Gjennom kontakten med prosjektene i Småsamfunnssatsinga (2006-2010)og BLEST-programmet (2006-2010), erfarte Distriktssenteret at god prosjektledelse er en kritisk suksessfaktor. For mange prosjekt er det her storparten av kostnadene ligger, og ofte med store forventninger til hva prosjektlederen kan få ut av prosjektstatusen. Et sentralt funn var at prosjektledere i lokale samfunnsutviklingsprosjekt opplever å ha godt handlingsrom. Baksida av medaljen er ”prosjektlederensomheten” – følelsen av å være alene om alt.

Funnene i underveiskartleggingen av Bolystprogrammet (2010-2013) viser at samspill og samhandling er den viktigste suksessfaktoren. Uklare og vide mål og lite spissing mot målgrupper er gjennomgående i prosjektene. God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultater.

PLP - eierstruktur illustrert på whiteboard. foto.

Kjemi? nei, PLP – eierstruktur illustrert.