Fagområde: Omdømme

PR-MELØY 2020

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Meløy kommune og Meløy Næringsliv har i et forprosjekt med tittelen PR-Meløy 2020 satt fokus på omdømme i kommunen. Gjennom dette prosjektet ønsker kommunen å se på utfordringer med å rekruttere arbeidskraft til kommunen, få flere yngre mennesker til å bosette seg i Meløy etter endt utdanning og skape en bedre vi-følelse mellom bygdene.

Meløy har et variert næringsliv med industri, handel og service. Glomfjord Industripark alene hadde i 2008 800 ansatte og har en målsetning om å skape 500 nye arbeidsplasser innen 2015. Samtidig har Meløy over flere år hatt nedgang i folketallet.

Intern forskyvning av hvor folk bor

Meløy kommune har 9 kretser. Det har skjedd en intern forskyvning av hvor folk bor. Ørnes krets er den eneste kretsen som har vokst de siste årene. Det oppleves som en utfordring at Meløy består av flere markerte bygder: Meløy, Ørnes og Glomfjord skifter på å fronte kommunen utad. I prosjektet ønsker kommunen å se på hvordan kommunen kan skape en sterkere vi-følelse på tvers av bygdene.

Mange innspill til omdømmearbeidet

Arbeidsgruppen i prosjektet har invitert ungdom – en samling med ungdomskoleelever og en samling med elever fra videregående skole – til å komme med innspill som ble oppsummert i en egen rapport. Arbeidsgruppen inviterte også til et bredt sammensatt arbeidsseminar med personer fra næringsliv, kommunen og andre offentlige aktører samt lag og foreninger til å komme med innspill. I tillegg har arbeidsgruppen gjennomført studiebesøk hos fire andre kommuner i Norden som arbeider målrettet med omdømmebygging; Drammen, Odense, Fredericia og Køping.

Gjennomføring av PR-Meløy 2020

Forprosjektet har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra kommunen, næringsliv, en ungdomsrepresentant og Landsdelsutvalget. Styringsgruppa for forprosjektet ønsker å videreføre omdømmearbeidet med konkretisering av tiltak på bakgrunn av de innspill som har kommet inn. Dette forutsetter at de folkevalgte i kommunen gir sin tilslutning og at prosjektet får nødvendig ekstern finansiering.

Det blir ingen videreføring av forprosjektet

Da prosjektet ikke fikk et enstemmig kommunestyre i Meløy sin tilslutning til å videreføre prosjektet i et fem-årig løp, valgte kommunen å ikke gå videre med satsingen. (Meløy kommunestyre gjorde helomvending i møte den 27.mai. Les mer her.