Noerh murriedieh Snåasesne

Noerh Snåasesne tråjjadieh jïh sijhtieh desnie årrodh aaj båetijen aejkien. Jis faamojne tjahkasjamme tjïeltesne dah lin sïjhteme jïjnjem darjodh noeride Snåasesne.

Tjïelten åejvie aktem biejjiem

Distriktssenteret / Dajvejarnge lea golme noerigujmie soptsestamme guktie Snåase vååjnoe dej vuajnoen mietie. Dah golme leah Maren Anna Kjenstad, learohke gåalmeden jaepien Kråangken jåarhkeskuvlesne, Lene Cecilie Sparrok, guhte Namsskogan luvhtie båata jïh learohke 10. klaassesne Snåasen noereskuvlesne, jïh Fredrik Berg Holsing guhte 10. klaassesne vadtsa Snåasen noereskuvlesne.

Fredrik akte eadtjohke noere, guhte lea meatan Snåasen byjjenimmieforumisnie, Snåsen noereraeresne, UKM-moenehtsisnie jïh MOT’sne. Maren Anna lea aarebi lïhtseginie orreme noereraeresne jïh Lene Cecilie lea eadtjohke meatan MOT’sne.

Goh noereraerien tjïrkije dle Fredrik nuepiem åtneme tjïelteståvrose båetedh håalemereaktine. Gosse gihtjebe maam dah golme noerh lin sïjhteme darjodh jis lin tjïelten åejvine orreme  aktem biejjiem, dle vaestiedin dah lin sïjhteme gaajhkide learoehkidie skuvlebeapmoem vedtedh, noeride tjöönghkedh juktie jienebh darjomh ektesne darjodh, noeride aktem gemtebe faalenassem vedtedh, jïh bïgkemem tjöödtjestidh  dehtie orre skuvleste jïh jienebh tjïelten lååjkedimmiegåetieh bïgkedh.

Daerpies jienebh gaavnesjimmiesijjide

Dah noerh gujht vienhtieh dah sijhtieh Snåasesne årrodh gosse geerve. Dejtie dle Snåase akte murreds voene, jïjnjh faalenassigujmie jïh darjomigujmie. Ektiedimmie hïejmegaertienidie aaj nænnoes, jïh dïhte lïhke jïh sosijaale ektiedimmie lea mannasinie dah sijhtieh daesnie årrodh ööhpehtimmien mænngan. Jeanatjommesidie dle dïhte öörnedamme darjome gaarsjelimmie, kultuvreskuvle jïh noereklubpe. Noerh jienebh sosijaale gaavnesjimmiesijjieh ohtselieh. Daan biejjien dle noeri  gaavnesjimmiesijjieh Coop-bovre jarngesne jïh Statoil. Jeatjah gaavnesjimmiesijjieh eah leah dan guhkiem gaahpode, die jalhts faalenassh leah hijven, dle akte haesteme sjædta aktene murreds sijjesne gaavnesjidh fïerhten biejjien. Dah noerh, mejgujmie mijjieh soptsestimh öörnedimmieh ohtselieh mah leah abpe jaepiem geerjehtamme. Dovne Snåasenbiejjieh jïh göölemefestivaale leah darjomh giesege. Daelie vuejnebe mij akt dejnie dorjesåvva, dan eevre fïerske öörnedimmien tjïrrh «Darjomehïelje noeride».

Darjomehïelje noeride

Rïhkeden 19.-21.  b dle darjomehïelje noeride öörnesovvi. Ulmiedåehkie lij noerh mah lin reakadamme jaepiej 1996-2000. 100 noerijste dle 81 noerh böötin. Dah åadtjoejin orre darjomigujmie åahpenidh mah jeatjah gaavhtan eah leah Snåasesne. Abpe öörnedimmie lij Finsås kuvsjejarngesne, konsertigujmie jïh beapmoe jïh darjomh. Noerh bussefaalenassem åadtjoejin dohkoe jïh bååstede dej golme biejjiej darjomehïelje ryöhki. Dan åvteste dan gellie noerh darjomehïeljese böötin dle daate noeri jïjtse tjïelkestimmiem dåarjohte mij murriedimmie lea. Juktie dïhte lea voelph, fuelhkie jïh akte hijven hïejme, darjomh eejehtallemisnie noeride jïh murreds almetjh.

Ungt Entreprenørskap

Snåase lea sov årromelastoeprosjekten tjïrrh, man nomme GNEST,  Ungt Entreprenørskap’ine barkeme. Daelvien 2011/2012 dle entreprenørskap-programmh tjïrrehtamme gaajhkine njieljie maanaskuvline voenesne. Lissine dle soejvenassebarkoem  jïh grundercampem tjïrrehtamme noereskuvlese gïjren 2012.

– Lena Cecilia sopteste dah edtjieh dejtie golme bööremes åssjaldahkide tjïelteståvrose åehpiedehtedh. Akte vihkeles learoe lea dah tjuerieh lïeredh laavenjostedh jis edtjieh buektiehtidh åssjaldahkem evtiedidh jïh tjïrrehtidh.

– Jis ibie noerebarkojne lyhkesth dle ibie lyhkesth prosjekten åejvieulmine mij jeahta Snåasehkh edtjieh jienebh jïh madtjelåbpoe sjïdtedh, prosjekten åvtehke Ann Lynum jeahta.

Nænnoes ektiedimmie voenese

Maren Anna tuhtjie Snåase akte laavkeme siebriedahke gusnie gaajhkesh gaajhkesidie demtieh,  daate jearsoesvoetem vadta.

-Dïhte veanhta gaajhkesh gujht vienhtieh Snåase akte hijven sijjie byjjenidh, dovne maanide jïh noeride. Daate, dejnie ektiedimmine voelpide, fualhkan jïh hïejmegaertienasse, lea man åvteste dïhte aaj sæjhta Snåasesne sjïdtedh gosse geerve.

Snåase

Snåase akte tjïelte Noerhte-Trööndelagesne, 2.164 årrojigujmie  minngemes tsïengelen 1.b. Snåasesne fïerhten årrojen akte  km2 jïh akte göölemejaevrie. Laanteburrie lea stööremes jieleme, moereindustrijine, baektievierhkine jïh privaate jielieminie ektine. Snåase aaj akte saemien jarnge jïjtse maanaskuvline jïh internaatine åarjelsaemien maanide, åarjelsaemien museume jïh kultuvrejarnge Saemien Sijte. Snåasen tjïelte lij meatan Dajvejarngen gåvloeskuvlesne jaepien 2011, jïh lea meatan reerenassen årromelastoeprogrammesne prosjektine GNEST (daaroen: godt nyskapende engasjement skaper trivsel).

Dajvejarnge sæjhta evtiedimmiebarkoem Snåasesne vuartasjidh  naan jaepieh juktie dååjrehtimmieh evtiedimmiekultuvren jïh evtiedimmiestuvremen bïjre åadtjodh.

Les denne artikkelen på norsk.