MøteplassMedborgere

Fredrikstad kommune samarbeider med svenske Uddevalla kommun om å øke innbyggernes innflytelse og påvirkning i kommunale prosesser.

Demokratituvikler Camilla Eidsvold, som jobber i avdeling for bærekraftig samfunnsutvikling i Fredrikstad kommune, forteller at målsetningen med prosjektet, som er et Interreg-prosjekt, er å teste ut forskjellige former for kommunikasjon og dialog for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser.

Prosjektet startet opp høsten 2008 og skal vare i 3 år. Prosjektet har et budsjett på 13 millioner kroner hvor halvparten er finansiert med EU-midler og halvparten fra Uddevalla og Fredrikstad kommune. Målgruppene for prosjektet er ungdom, innvandrere, næringsliv og lokalsamfunnsutvalg.

Ungdom

Fredrikstad kommune forteller at de høsten 2009 gjennomførte et ungdomsprosjekt kalt «Vi vil, vi kan, vi bestemmer». Gjennom dette prosjektet satte kommunen av 200.000 kroner hvor metoden «deltakende budsjett» (Medborgarbudget) ble tatt i bruk.

Ungdom i alderen 13-19 år fikk komme med ideer til hva pengene skulle brukes til. Gjennom Ungt Entreprenørskap ble forlagsstillerne invitert til en workshop for å lære hvordan en idè kan bli til et prosjektforslag. Fem prosjektforslag ble visualisert og stilt ut i Byhallen i Fredrikstad. Stemmegivningen foregikk på skolene, med stemmesedler og stemmeurner. På enkelte skoler var stemmegivningen på over 90 %. Vinneren ble et Local area nettwork (Lan), en datagathering som fant sted i november 2010 med plass til 1500 deltakere.

Lokalsamfunnsområder

Fredrikstad har 73 000 innbyggere og byen har de siste 12 årene har vært inndelt i 21 lokalsamfunnsområder. Hvert lokalsamfunnsområde har et utvalg hvor medlemmene er representanter for områdene gjennom skole, velforeninger, idrettslag, næringsliv o.l.  Lokalsamfunnsordningen er en dialog-og kommunikasjonskanal mellom kommunen og innbyggerne.

Kommunen har arrangert en workshop sammen med lokalsamfunnsutvalgene, Akademi for scenekunst i Fredrikstad, Fredrikstad internasjonale skole og Fredrikstad museum. Tema på workshopen var mobilisering og engasjement på tvers av kulturer og miljø.

Det har vært arrangert flere trygghetsvandringer i lokalsamfunnsområdene. I vandringen tar innbyggerne opp utfordringer som de ønsker å få gjort noe med i sitt nærmiljø. Deretter utarbeides det en rapport med prioriterte tiltak til kommuneadministrasjonen. Distriktssenteret synes dette er en nyskapende måte å legge til rette for lokal medvirkning på.

Ungdom og næringsliv

Kommunen inviterte ungdom i alderen 15-25 år, representanter fra næringslivet,politikere og administrasjon til en workshop etter metoden «Future City Game». Dette er en metode som kombinerer kreative metoder og prosess for samfunnsutvikling. Målet med metoden er å få frem forslag som kan tas med inn i kommunens planleggings- og beslutningsprosess. I et arbeidsverksted som ble gjennomført på Fredrikstad Motorfabrikk var temaet innspill til kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Grupper ble satt sammen på tvers av alder og yrkesbakgrunn og kom opp med mange begrunnede ideer som ble tatt videre til kommuneadministrasjonen.

Evaluering og justering

Kommunen har foretatt en spørreundersøkelse underveis for å få synspunkter på prosjektet og invitert til erfaringstreff med representanter for målgruppene for å se på eventuelle justeringer i prosjektplanen.

Det heter i prosjektplanen at etter prosjektets slutt skal metoder og aktiviteter være dokumenterte, kvalitetssikret og kjente. Metodene skal være direkte overførbare til nye arbeidsområder i deltakerkommunene Fredrikstad og Uddevalla, men også til andre kommuner.

Metodene som Fredrikstad kommune har tatt i bruk i dette prosjektet, har etter Distriktssenterets vurdering  læringsverdi for andre kommuner som er opptatt av innbyggernes innflytelse og påvirkningsmulighet i kommunale prosesser.