Mangfoldig medvirkning i Agder

Bred og mangfoldig medvirkning er mulig, også på konferanser der en vil ha med innbyggere med minoritetsbakgrunn. Det er noe av erfaringen fra arbeidet med LIM-planen i Agder. Lærdommen kan overføres til både kommunereform og annet utviklingsarbeid.

I arbeidet med Regional plan for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-planen) i Agder var det et mål å få til bred medvirkning. Planen bygger på et inkluderende likestillingsbegrep som går på både kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, livssyn og sosial bakgrunn.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i veilederen for utredning og prosess lagt vekt på at drøfting av kommunenes fremtid krever bred og mangfoldig medvirkning. Ikke alle innbyggere kan nås på samme måte, og det er nødvendig å benytte seg av forskjellige medvirkningsmetoder som kan sørge for å få fram stemmer fra ulike grupper av innbyggerne.

I arbeidet med LIM-planen skulle gode prosesser blant annet engasjere deltagere med minoritetsbakgrunn. Oppstartkonferanse for ungdom, flere ulike temakonferanser og en høringskonferanse var de viktigste medvirkningsarenaene. Det var gode foredrag og innlegg fra innvandrere på flere av konferansene.

I tillegg var det flere representanter med minoritetsbakgrunn i brukerpanelet. Dette var et organ som ga råd til styringsgruppen og prosjektgruppen underveis i planprosessen. For å gjøre det lettere å delta ble alle møtene i brukerpanelet holdt på kveldstid.

Personer rundt møtebord. Foto.

Fra møte i brukerpanelet for planarbeidet i Vest-Agder. Foto: Lisbeth Reed, Vest-Agder Fylkeskommune.

Suksessfaktorer for mangfoldig deltagelse

Erfaringen etter arbeidet med LIM-planen, er at noen rammer må være på plass for at medvirkningsarbeidet skal gå bra:

  • Riktig tidspunkt. Alle LIM-konferansene, bortsett fra høringskonferansen, ble holdt utenom vanlig arbeids- og skoletid.
  • Kjente og trygge omgivelser. I Arendal ble voksenopplæringens lokaler brukt til en av konferansene. Det førte til at elever deltok med sine innspill og erfaringer
  • Fleksible lokaler.Det må være plass til gruppearbeid og de kreative arbeidsmetodene som blir brukt.
  • God mat. At alle kan spise maten, uavhengig av allergier og preferanser er med på å lage hyggelige og inkluderende møteplasser.

Kreativitet i medvirkningsprosessene

I arbeidet med LIM-planen ble det lagt vekt på klarspråk både i det skriftlige materiale og de muntlige presentasjonene. De la også vekt på at gruppeprosessene skulle være noe mer enn bare ord, og valgte å legge til rette for ulike kreative prosesser.

På ungdomskonferansen ble det laget skulpturer som symboliserte målene i hvert av planens fem hovedtema.

Skulpturen viser hvordan ønsket om demokrati er godt rotfestet, og at det er liv og friske skudd i toppen. Men Agder er ganske lukket og stivnet. Det ble åpnet et stort hull i gipsarmeringen, så mangfoldet kunne slippe løs. Lim var helt nødvendig for å få det til.  Det er lagt vekt på at innspill, resultater og bilder fra medvirkningsprosessene er brukt aktivt videre i planprosessen.

Slik kan deltakere som har brukt tid og energi kunne oppleve at innsatsen ble verdsatt. Skulpturene var med rundt i regionen gjennom hele planprosessen.

Steder: