Fagområde: Inkludering Tilflytting

Målretta tilflyttningsarbeid i Nesna

Målretta satsing på bosetting av flyktninger og asylsøkere snudde negativ folketallsutvikling og skapte spennende arbeidsplasser i Nesna kommune.

I løpet av årene 2003 – 2005 mistet Nesna kommune mange innbyggere. Politisk ledelse fryktet for at reduksjon i overføringer ville føre til begrensninger i tjenestetilbudet, dårligere service og ytterligere fraflytting.

Bosetting av flyktninger gav verdifull kompetanse

I 2006 bestemte kommunen seg derfor for å bosette flyktninger. Med utgangspunkt i kommunens fortrinn – utdanningsmuligheter – signaliserte Nesna til IMDI at de ønsket å bosette 20 flyktninger som kunne tenke seg kvalifisering og utdanning. Kommunen jobbet med bolig, og prøvde å bygge ordninger rundt flyktningene. Prosjektet forvitret langsomt, det var vanskelig å treffe målgruppa helt presist.Likevel hadde Nesna kommune fått verdifulle erfaringer og bygd opp kompetanse på feltet.

Det var derfor en enkel prosess å søke UDI om å åpne asylmottak i 2007. Kommunen hadde tidligere hatt mottak, men da i privat regi. Etter en del støy, ble mottaket åpnet i 2008 med 150 plasser, og senere omgjort til 130 ordinære plasser og 20 plasser for enslige mindreårige. Det ga ytterligere 20 arbeidsplasser på toppen av de 5 en hadde fått tidligere.

Da UDI valgte å si opp plassene for enslig mindreårige asylanter, valgte kommunen å bosette enslig mindreårige flyktninger med utgangspunkt i de samme kommunalt ansatte og samme boligmasse som mottaksdriften var i.

Nye arbeidstakere bosetter seg i kommunen

I løpet av få år snudde folketallsutviklingen i Nesna. Gjennom satsing på flyktninger og asylsøkere bygde kommunen viktig kompetanse og kunne tilby spennende arbeidsplasser. Det var derfor mange kort å spille på når en begynte å satse på arbeidsinnvandring fra Polen. Målet var å få mange av de som arbeidet i kommunen til å bosette seg og ta med familien til Nesna. Norskopplæring, tilbud om morsmålsopplæring i grunnskolen og andre tiltak var vellykket, og når bor det 12–13 familier med polsk bakgrunn med til sammen 26 barn i kommunen. Nesna har i dag landets høysete netto innvandring og landets nest høyeste innenlandske utflytting.

Antall innvandrere i Nesna kommune per 1. januar i året (Kilde: SSB)

20002002200420062008201020122014
Innvandrere6343445595171215286
Øvrig befolkning18821855182217691792178618131902

Dobbel effekt

Synergieffekten var også interessant. Ved å satse på befolkningsgrupper mange kommuner reserverer seg mot å bosette, kunne Nesna kommune tilby arbeidsplasser som viste seg å være spennende for den gruppen veldig mange kommuner ønsker seg, nemlig ungdom med utdanning i etableringsfasen.

Så ved å satse bredt på befolkningsvekst lykkes Nesna kommune både å øke befolkningstallet, skape attraktive arbeidsplasser og få hjemflytting av ungdom med kompetanse.

Utsiktsbilde fra Nesna kommune. Fjellkjede i bakgrunnen. Foto.

Nesna kommune. Foto: Halvor Hilmersen – Distriktssetneret.