Fagområde: Tilflytting

Lys i alle glas gir tilflytting

I 2007 var det 780 ubebodde gårdsbruk i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud. I 2011 har det blitt lys i vinduene på omlag 130! Tilflytterne har både flyttet lokalt og kommet til fra andre steder og ført til befolkningsvekst.

Tolv kommuner og tre prosjektledere

Det  var i 2006 at tolv kommuner i tre regioner i Buskerud gikk sammen for å finne svar på felles utfordringer. Alle hadde nedgang i folketallet, skeiv alderssammensetning og mange gårdsbruk uten fast bosetting. Prosjektet «Lys i alle glas» ble startet med finansiell støtte fra Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkemannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune og kommunene selv.

Med tre regioner involvert ble det mest praktisk at tre prosjektledere fikk et ansvar for hver sin region.

Fem suksesskriterier

Prosjektleder Elin Halland Simensen har arbeidet med gårdene i Numedal. Hun trekker frem fem arbeidsmetoder som grunnlag for suksessen:

  1. Det har vært personlig kontakt med eierne av de 780 ubebodde gårdsbrukene. Her har det vært tid til å lytte og tid til å la eierne tenke
  2. Et slikt prosjekt trenger tid, og det var nyttig for prosjektlederne å ha forutsigbarhet i fire år. For eierne handler dette om følelser og holdningsendringer, og det tar tid.
  3. Jevnlig ny informasjon gjennom nyhetsbrev og nettside.
  4. Arbeidet sammen med administrasjonen i kommunene for å utvikle felles forum for faglige tema
  5. Tolv kommuner og tre prosjektledere gjorde prosjektet robust. Her var det mye motivasjon og støtte

Det handler om følelser

En viktig erfaring er at eierne trenger tid for å bestemme seg for hva de skal gjøre med bruket. Det er mange følelser som settes i sving når spørsmålet om salg kommer opp, sier prosjektlederne. På den annen side har vi mange interesserte som vil overta de tomme gårdene. De har ikke den samme tålmodigheten.

Et viktig hjelpemiddel i denne formidlingsfasen har vært nettsiden www.lysialleglas.no. Her har  eiendommene som har vært lagt ut for salg blitt publisert, sier prosjektleder Tone Ranheim Rolfstad. Hun har vært prosjektleder for Midt-Buskerud. Det har også blitt lagt ut andre landlige eiendommer som er til salgs i våre områder på dette nettstedet. Dette for å kunne tilby kjøperne noe når de leiter. Slik har nettsida www.lysialleglas.no blitt et nyttig formidlingssted for gårder og landlige eiendommer for salg i disse tre regionene, sier Ranheim Rolfstad.

Flere tilflyttere

124 av de 780 ubebodde eiendommene i de 3 regionene er de siste 4 årene solgt gjennom fritt salg eller familieoverdragelse. Fritt salg og familieoverdragelse fører i mange tilfeller til tilflytting fra andre kommuner enn der eiendommen ligger. Befolkningsstatistikkene fra SSB (Statistisk Sentralbyra) viser at 25 personer flyttet til Nore og Uvdal, 24 personer til Rollag og 15 personer til Flå i perioden 1. januar til 1. oktober 2011.  Prosjektleder Torunn Bekkeseth mener at tilgangen på nye innbyggere viser at prosjektet sine tiltak har vært en suksess. Men det vil bli en viktig kommunal oppgave fremover å følge opp de nye tilflytterne slik at de blir integrert og boende over tid. Alle kommunene som har deltatt i prosjektet ønsker økt tilflytting. Vi har arbeidet systematisk og langsiktig for å få omsatt eiendommene. Kommunene må arbeide like systematisk for å bli kjent med personene og ressursene til de som har flyttet til oss, sier Bekkeseth.

Prosjektlederne anbefaler at servicetorgene i kommunene får en rolle som tilflytterkontakter. Vi vet det er mange som ønsker å flytte til bygdene i Buskerud så fremt de får et sted å bo, og disse må ha et konkret sted å henvende seg, avslutter prosjektlederne for «Lys i alle glas».