Løft-analyser og landskapsanalyser i Tuddal

Å bruke tid på å analysere ressursene til innbyggerne, næringslivet og landskapet i bygda Tuddal kan komme til å bli deres fremste suksessfaktorer på veien fra å være bygd til å bli landsby.

Tuddal er ei av tre bygder i Hjartdal kommune i Telemark. De 350 innbyggerne tok i 2005 selv initiativet til en bygde utviklingsprosess. Skulle bygda være bærekraftig måtte befolkningsutviklingen bli positiv, boligbyggingen øke og næringslivet oppleve økt verdiskaping. «Bygda og fjellet» var arbeidstittelen da privatpersoner, næringsliv og Hjartdal kommune i 2007 videreførte arbeidet for en positiv samfunnsutvikling i Tuddal.

LØFT-analyse

Da innbyggerne i Tuddal i 2005 tok skjea i egne hender startet de arbeidet med å foreta en ressurskartlegging. Følgende spørsmål ble stilt:

  • hva er de grunnleggende utfordringene i Tuddal  og i området rundt oss
  • hva har vi av ressurser i dag
  • hvem er aktuelle deltakere i utviklingsarbeidet

I 2007 gjennomførte de en løft-analyse. Dette er en ressursbasert metode som oppsummerer deltakernes ressurser og ønsket framtidssituasjon. Deltakere var Bøen gatekjøkken, Hjartdal røde kors, Hogstul hytter, Næringslaget Tuddal turistutvikling, Tuddal bygdetun, Tuddal høyfjellshotell, Tuddal IL, Tuddal kro og catering, Tuddal skule og barnehage og  Tuddal varesenter Joker Tuddal. Ønskene vart gruppert i interessentområder og knyttet til temaene oppvekst/kompetanse, Tuddal-ambassadør, kultur og mat og reiseliv.

Det er resultatene fra Tuddølene sine egne ønsker for framtida som dannet grunnlaget for å   gå videre i et forprosjekt. I 2009 vart prosjektansvaret overtatt av Hjartdal kommune og Tuddal utvikling, og prosjektleder ble ansatt i hel stilling.

Landskapsanalyse

Utvikling av sentrum i Tuddal er en sentral del av arbeidet i prosjektet «frå bygd til landsby» i Tuddal. Et av tiltakene har vært å gjennomføre en landskaps-analyse. Også i dette arbeidet har innbyggerne i Tuddal og hyttefolket blitt invitert på folkemøter og deltakelse i utviklingsverksteder.De former sin egen framtid.

Distriktssenteret mener at bevisstheten av betydningen av stor medvirkning fra innbyggerne i Tuddal er en av prosjektet sine suksessfaktorer. At innbyggere, næringsliv, frivilligheten og offentlig sektor fikk uttrykke sine ressurser og framtidsønsker tidlig i bygdeutviklingsarbeidet har ført til stor interesse for det videre arbeidet i prosjektet. Det var derfor riktig å invitere innbyggerne på nytt når resultatet av landskapsanalysene i 2010 skulle bearbeides for å bestemme nye tiltak.

Distriktssenteret har erfaring for at stor grad av medvirkning fører til aktiv deltakelse når tiltak skal settes ut i livet. Det ser vi også i Tuddal, og Distriktssenteret mener at prosjektet «frå bygd til landsby» har en helhetlig tilnærming til å utvikle Tuddal som et attraktivt sted for bosetting og næringsutvikling.