Landsbyråd i Åsnes

Næringsliv og innbyggere har et medansvar i omdømmebyggingen. Ordfører Ørjan Bue i Åsnes kommune etablerer landsbyråd for å sikre bred involvering i utviklingsarbeidet.

Ordføreren sine mål

Ordfører Ørjan Bue i Åsnes kommune har satt seg mål for hva Åsnes kommune skal oppnå ved å arbeide med Landsbyen Flisa – Ekte Landsbyliv.

– Økt profilering, bedre omdømme, økt stolthet, økt tilflytting, redusere fraflytting, økt omsetning for næringslivet, økt læring, økt kompetanse og økt tilhørighet er hva vi har som mål å oppnå, sier ordføreren.

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022

Åsnes kommune gjennomførte arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med åpne og inviterende prosesser.

  • fem satsingsområder var definert og hvert område hadde politiske saksordførere. Det ble gjennomført møter etter kafedialogmetoden
  • opprettet ressursgrupper som var representert med elever fra barneskolene, ungdomsskolene, videregående skole, foreldre/foresatte, faggrupper, lag og foreninger, kommunale fagavdelinger, råd for likestilling, råd for funksjonshemmede, Finnskogtinget, offentlige organer og privat næringsliv
  • aktiv informasjon via kommunen sin hjemmeside
  • i overkant av 130 lag og foreninger ble tilskrevet og oppfordret til å komme med innspill
  • planarbeidet ble kunngjort i lokalavisene på en kreativ måte

Innspillene var mange og samfunnsdelen ble vedtatt i Åsnes kommunestyre sitt møte 27. juni 2011. I samme møte vedtok kommunestyret handlingsdelen til kommuneplanen. Det er som en oppfølging av denne planen og Åsnes kommunes strategiske næringsplan at arbeidet med Landsbyen Flisa og Ekte Landsbyliv har blitt til.

Distriktssenteret mener at Åsnes kommune har gjort noe riktig ved å knytte utviklingsarbeidet til strategisk planlegging gjennom kommuneplanarbeidet. Kommunenledelsen har også brukt utviklingskompetansen sin ved å møte innbyggerne aktivt og åpent. Distriktssenteret sin erfaring er at dette vil være suksesskriterier for det videre arbeidet.

Ekte landsbyliv

Ekte landsbyliv er det overordnede navnet på planen om å utvikle Flisa som landsby og å utvikle det gode grendeliv i kommunen. I juni 2012 ble det gjennomført fire grendemøter, og oppmøtet var godt. Fem spørsmål skulle besvares på grendemøtene;

  • Hva er grenda for deg?
  • Hvordan ønsker du at andre skal oppfatte grenda?
  • Hva er unikt i grenda?
  • Hva skal til for å øke trivsel og tilflytting til grenda?
  • Noen tanker om logo og profilering av Landsbyen Flisa

– Vi har laget en fyldige oppsummering fra grendemøtene, sier Kjersti Myhre fra Solør næringshage AS. Næringshagen var prosjektleder og Duplus as var prosjektgjennomfører for forprosjektet til Landsbyen Flisa.

Landsbyråd

– For å sikre oss ungdommene sine synspunkter i en tidlig fase ble det gjennomført eget landsbyråd for ungdom i Flisa ungdomshus 16. august 2012. Ungdommene er engasjert, og har forslag på mange gode tiltak for utviklinga av både grendene og Landsbyen Flisa, sier Kjersti Rinde Omstedt fra Duplus.

Samme kveld var det første ordinære møtet i landsbyrådet. Artisten Askil Holm fortalte om utviklingsarbeidet i hjembyen Namsos, og Distriktssenteret var representert med Anne Irene Myhr. Deltakerne var spesielt opptatt av å skape positiv omtale av kommunen, og hvordan man skal slippe nye ildsjeler til. Behovet for å ha egne landsbyverter ble lansert sammen med behovet for egen «Solungordliste».

– Landsbyrådet skal være en arena for læring og utvikling understreker ordfører Ørjan Bue og har store forventninger til fortsettelsen.

Distriktssenteret sin erfaring med landsbyråd er først og fremst relatert til Nordre Land kommune sitt arbeid med Landsbyen Dokka. Vi mener at en viktig læringsverdi fra Nordre Land sitt arbeid er at folk i lederstillinger i både det offentlige, private og frivilligheten er både samfunnsentreprenører, administratorer, motivatorer og lokale støttespillere. Disse bruker landsbyrådet som en viktig anerkjent møteplass, og Åsnes vil ha mye å lære av arbeidet til Landsbyen Dokka.

Landsbyen Flisa

Åsnes kommune har tatt en aktiv rolle i det nyetablerte nettverket for landsbyer, og mener det er mye læring i samhandling med kommuner som Nordre Land, Ringebu og Iveland.

– Å bli en by vil være feil for Flisa, men en landsby er noe innbyggerne kan kjenne seg igjen i og som passer til våre verdier, sier ordfører Bue. Det unike med Flisa i dag er Kaffegata som vi mener er Norges «bredeste aveny», vi har Solør Mart`n som samler 40.000 tilreisende hvert år, flotte strender langs Glomma og det er et godt utgangspunkt at Flisa allerede i dag blir sett på som sentrum i Solør, avslutter ordføreren.

Distriktssenteret vil følge utviklingsarbeidet i Åsnes kommune over noe tid. Høsten 2012 ble kommunen med i Hedmark fylkeskommune sitt prosjekt for lokal samfunnsutvikling i kommunene. I tillegg er Åsnes kommune deltaker på Distriktssenteret sin omdømmeskole 2012.