Fagområde: Kommunereformen

Re: Prosessleder ble rådmann

Engasjert befolkning, åpen og bred deltakelse fra ansatte og tillitsvalgte og en prosessleder som senere blir rådmann. Det er flere viktige grep å lære av Re kommune, som har erfaring med en vellykket kommunesammenslåing.

Kommunene Ramnes og Våle i Vestfold, ble slått sammen til Re kommune i 2002.

Nå er Re i førersetet for mulig ny sammenslåing – med fire andre kommuner. De deler gjerne erfaringene fra forrige runde.

Sentrale prinsipp

De framhever følgende prinsipper som sentrale for gjennomføringen:

  • En frivillig sammenslutning, styrt og gjennomført lokalt
  • Bred medvirkning fra politikere og ansatte i alle deler av prosjektet
  • Tillitsvalgte som aktive deltakere og rådgivere
  • Åpenhet og reelle prosesser
  • Klare planer og tidsfrister med rom for viktige justeringer underveis
  • Jobbgaranti og en klar og tydelig personalpolitikk nedfelt i retningslinjer for sammenslutningen
  •  Aktiv informasjon til innbyggere og ansatte gjennom blant annet intern informasjonsblad til alle ansatte og husstandsavis til alle innbyggerne (Våleinfo og Ravna, senere ReNytt)
  • Satsing på trivselstiltak og kultur overfor de ansatte og innbyggerne
  • ”Solid” statlig støtte

God informasjon avgjørende

– Det er mye nyttig kunnskap å hente i Re-erfaringene. Da de ansatte en ekstern prosessleder i 1999, var det med tanke på at denne personen skulle bli rådmann etter prosjektperioden, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Anne Irene Myhr.

Kommunene har vært flinke med informasjon til innbyggerne og ansatte under hele prosessen, som har vært åpen og inkluderende. Det skader heller ikke at media var lite interessert å skrive om kommunene i dette området. Det har gjort at de har unngått konfrontasjoner som kan virke hemmende på utvikling og samarbeid.

Fra felles kommunedelplan til felles kommune

Situasjonen i de to kommunene før sammenslåing var at de hadde et omfattende samarbeid. 83 interkommunale samarbeidstiltak hvor både Ramnes og Våle deltok. I 1999 vedtok de felles kommunedelplan for området Revetal-Brår (1999-2011). Et felles handelssenter ble bygget i området, som ligger i Våle like ved kommunegrensen til Ramnes. Da lokaliseringsdebatten om kommuneadministrasjonen kom opp noen år senere, var det naturlig at valget fall på Revetal – som begge kommunene hadde vært med å bygge opp.

Land mot by

Både Ramnes og Våle identifiserer seg som landkommuner. Frykten for å bli innlemmet i byen Tønsberg var en viktig motivasjon for sammenslåingen.

Våle var en rik kommune, og bare 14 ja-stemmer var det knappe flertallet som ble avgjørende for sammenslåing med Ramnes, som var karakterisert som fattig. Alle innbyggere ble invitert til å komme med forslag på navn på den nye kommunen og hvordan kommunevåpenet skulle se ut.

Identitet og tilhørighet

Identitet har stor betydning i et strukturarbeid. Etter sammenslåingen ble det skrevet en bok om Re. Denne ble sendt til alle innbyggerne og andre interesserte.

Lag og organisasjoner har de samme lokallagene som før sammenslåingen. Det har oppstått få nye organisasjonsformer etter 2002.

Sterkere kommune

Kommunen er blitt styrket i sin rolle som tjenesteprodusent, samfunnsutbygger og som demokratisk aktør.

– Folk opplever at Re kommune blir tatt mer på alvor i regional sammenheng. Vi har vist at vi får ting til – vi har sterkere muskler, blir det sagt.

Flere mener de har gode muligheter for påvirkning. Det er også tegn på at sammenslåingsprosessen har virket mobiliserende. I en undersøkelse fra 2005, mente 84 prosent av innbyggerne at det var riktig å slå seg sammen.

Re i førersetet

I dag er det tatt nye initiativ til sammenslåing av kommunene Holmestrand, Hof, Re, Andebu og Stokke (5K). Re har tatt en leder-rolle i det nye arbeidet. I dag, som i 2002, er man redd for å bli slukt av byen Tønsberg.

– Prosessene fra forrige runde er grundig dokumentert, og gir et godt bilde av aktiviteten nesten dag for dag, sier Myhr. Hun mener Re vil møte andre typer utfordringer ved neste kommunesammenslåing. – Det er en annen virkelighet og andre utfordringer, men erfaringene de har gjort tidligere er gode å ha med.

Sammenslåingsfakta Re kommune

Sammenslått 1.1.2002

Tidligere Våle (4248 innbyggere) og Ramnes (3790)

Folkeavstemming:
Våle: 50,4 % Ja
Ramnes: 79,3 % Ja

Lesetips

Se også oversikten vår over rapporter, utredninger og verktøy som kan være kunnskapskilder for de som jobber med kommunereformen og kommunesammenslåingsprosesser.