Fagområde: Omdømme

Kommunale ledere tar regi på eget omdømme

Omdømme er et annet uttrykk for det vi ønsker å bli oppfattet som. Lederne i Rennesøy og Finnøy kommune vil nå ta styring og sette i verk tiltak for å oppnå et ønsket positivt inntrykk.

Behovet for kunnskapsheving og bevistgjøring var grunnen til at en felles lederdag for Rennesøy og Finnøy satte omdømmebygging på dagsorden. De kommunale lederne skal selv ta regien og implementere strategier og tiltak i utviklingsarbeidet sitt.

Saman om ein betre kommune

Rennesøy kommune og Finnøy kommune har siden høsten 2011 deltatt i programmet «saman om ein betre kommune«. Programmet er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. De to kommunene deltar i nettverket som arbeidet med kompetanse og rekruttering.

Andre områder som de arbeider med i programmet er ufrivillig deltid (Finnøy) og visjonsarbeid (Rennesøy). Rådmennene har sett at kommunene sitt omdømme har betydning når de skal rekruttere arbeidskraft til kommunale arbeidsoppgaver og for å få folk til å bosette seg og drive næringsutvikling.

Et godt omdømme må fortjenes

– Kommunene kan ikke konstruere et omdømme, vi er avhengig av gode resultater, sier leder i KS, Gunn Marit Helgesen. Kommunenes sentralforbund (KS) diskuterer ofte hvordan politikere og administrasjon sammen påvirker kommunenes omdømme.

– De fleste kommuner sier de er opptatt av omdømmet sitt, og da er det viktig å lære av arbeidsmåtene deres, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Distriktssenteret definerer omdømme som det bildet folk får på netthinnen når de ser eller hører kommunens navn. Vi anbefaler derfor Rennesøy og Finnøy og smi en sterkere lenke i folks bevissthet mellom kommunenavnene og de gode tjenestene kommunen produserer.

– Denne sterke lenken kan ikke kjøpes – den må fortjenes gjennom å gjøre et godt stykke arbeid, sier Anne Irene Myhr i Distriktssenteret.

Lederne sin rolle

Bilde av Else Vignes i Finnøy kommune

Else Vingnes, Delta i Finnly kommune. Foto: Anne Irene Myhr – Distriktssenteret.

Det er et kjent uttrykk som sier at «det hjertet er fullt av renner munnen over med». Lederne i Rennesøy og Finnøy som var samlet på felles ledersamling 3. oktober erkjenner at det er deres medarbeidere som er kommunens viktigste ambassadører. Derfor vil lederne fremover arbeide kunnskapsbasert overfor sine ansatte.

– Før lederne setter igang tiltak må de ha kunnskap om det interne omdømmet til sin virksomhet, sier rådmann i Finnøy kommune Helene Ohm. Kommunen arbeider parallelt med prosjektet Levande bygder som skal foreslå en strategi for profilering av Finnøy.

– Jeg ser frem til å koble sammen alle disse strategiene og tiltakene i tiden fremover, sier rådmann Ohm. Kommunikasjonsplanen som våre to kommuner har laget gjennom arbeidet i «saman om ein betre kommune» vil bli et svært nyttig verktøy i dette arbeidet.

Styr mot et ønsket omdømme

Omdømme er et annet uttrykk for det vi ønsker å bli oppfattet som. Lederne i Rennesøy og Finnøy kommune vil nå ta styring og sette i verk tiltak for å oppnå et ønsket positivt inntrykk.

Distriktssenteret anbefaler de to kommunene å ta lærdom av andre utviklingsorienterte kommuner. Et suksesskriterie er å ha forankring i kommunens generelle arbeid og

inkludere omdømmearbeidet i de ordinære planprosessene.

– Dere har gode forutsetninger for å gjøre denne inkluderingen, sier Anne Irene Myhr.

Rennesøy kommune sin kommuneplan er fra 2012 og har en sterk vilje til å koble utviklingsstrategier, ledelse og kompetanse. Finnøy kommune har vedtatt sitt nye planprogram og er i prosess for å utarbeide endelig plan.

På lederdagen fikk de rundt 60 lederne høre gode erfaringer fra blant annet Nesset kommune og Steinkjer kommune sin renovasjonsavdeling. I tillegg var den felles lederdagen en god anledning til å dele egne erfaringer med lederne fra nabo- og samarbeidskommunen.