Innbyggerne utvikler eget lokalsamfunn

Da Vejle kommune i Danmark ble slått sammen, fikk innbyggerne ansvar for utvikling av eget lokalsamfunn i både bygd og by. Aktiviteten har bidratt til et sterkt samhold sosialt, kulturelt og økonomisk. Folk flytter tilbake til bygdene, og aktive lokalråd skaper en god balanse i utviklingen av kommunen.

Medborgerskapsdemokrati betyr deltakelse og fellsskap

Ved strukturreformen i 2007 ble Vejle kommune i Danmark slått sammen med tre andre kommuner. Politikerne var opptatt av å etablere en modell hvor innbyggerne deltok aktivt i utviklingsarbeid, deltakende demokrati, og hvor kommunen støttet opp om det lokale fellesskapet, fellesskapsdemokrati. Modellen blir kalt medborgerskapsdemokrati.

– Vi hadde en desentraliserende tankegang i planleggingen av den nye kommunen. Det skulle være oppgaver igjen i de fire tidligere rådhusene, og vi hadde i overkant av 20 folkemøter for å spørre innbyggerne om hvilke oppgaver som skulle løses på hvilket nivå, sier Arne Sigtenbjerrgard, tidligere borgermester i Vejle kommune.

Løsningen ble at den nye kommunen opprettet et politisk utvalg som heter Utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati. I tillegg ble det rundtom i den nye kommunen opprettet lokalråd, som innbyggerne selv tar initiativ til å opprette. I juni 2008 var det 8 lokalråd, og i juni 2017 hele 29 lokalråd. Utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati koordinerer kommunens arbeid med lokalsamfunn, distrikt og nærdemokrati på tvers av de andre politiske utvalgene, og har den direkte kontakten med lokalrådene. Dermed trenger lokalrådene kun å forholde seg til én enkelt kommunalpolitisk enhet når de vil presentere og jobbe med ideer og utviklingsplaner.

Utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati

Utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati består av syv politikerne fra byrådet. Deres hovedoppgaver er

  • å utvikle lokalsamfunn i by og land i samarbeid med lokalsamfunnene og på tvers av fagområder
  • å medvirke til å skape sammenheng mellom by og land
  • å utvikle og styrke nærdemokrati og innbyggerinvolvering i hele kommunen

I tillegg til politikere, har utvalget i 2017 tre administrative medarbeidere i utviklingssekretariatet som tilrettelegger for å nå utvalget sine mål.

Minimum seks ganger i året har utvalget vedtaksmøter, og disse avholdes i lokalsamfunnene. Minst en gang i året inviterer utvalget alle lokalrådene til et dialogmøte. Utvalget har óg en strategi for perioden 2018 – 2021 for hvordan kommunen og lokalsamfunnene skal arbeide sammen.

Det er folk vi arbeider med. De vil hele tiden mye for sine lokalsamfunn. Det er vi på rådhuset som må omstille oss for å være gode støttespillere.
Peter Sepstrup, prosjektleder i Vejle kommune.

Prosjektleder i Vejle kommune, Peter Sepstrup, orienterer om demokratiutvikling. Foto Anne Irene Myhr, Distriktssenteret.

Aktive lokalråd søker midler fra kommunen

Lokalrådene kan søke Vejle kommune om finansiering fra to poster. Til mindre lokale prosjekt kan du søke Strakspuljen om støtte inntil kr 10.000. Til større prosjekt kan en søke Udviklingspuljen om støtte inntil kr 400.000. I 2016 kom det 25 søknader til Strakspuljen, og 26 søknader til Udviklingspuljen.

Selv om Vejle kommune også har en anstrengt økonomi, så blir ikke disse to budsjettpostene redusert. Begrunnelsen er at resultatene gir mer av seg enn hva tilskuddet tilsier. Dugnadsinnsats og ekstern medfinansiering i samspill med kommunens støtte gir resultat og langsiktige effekter.

Lokalrådene er der folk bor, på landsbygda, i småbyer og i Vejle by. Innbyggerne har derfor direkte innflytelse på utviklingsarbeidet selv om de bor langt unna rådhuset. Styrene for lokalrådene velges på rådets generalforsamling i henhold til rådets vedtekter. Vi finner igjen flere tidligere byrådsmedlemmer i lokalrådenes styrer.

– Aktive lokalråd gir en balansert utviklking, sier Niels Clemmensen, tidligere formann for utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati i Vejle kommune. Aktive lokalråd i både Vejle by og i distriktene rundt skaper en god balanse i utviklingen. Lokalråd med innholdsrike idékataloger inspirerer familier til å flytte på landet, og det er stor politisk oppmerksomhet på utviklingen av landsbyene.

Samarbeidsavtale gir økt innflytelse for lokalrådene

Et sentralt mål med å etablere lokalområdene var at lokalsamfunnene skulle samle kreftene, tale med en stemme og fungere som dialogpartner med kommunen. Derfor får også lokalrådene mulighet til å uttale seg i saker fra sitt område som skal behandles i Vejle kommune. Alt dette er regulert i en samarbeidsavtale mellom Vejle kommune og de enkelte lokalrådene.

Dette jobber lokalrådene med

De aller flere lokalrådene har egne nettsider og facebook-sider der de legger ut informasjon og aktuelle saker som skjer. Her kommer eksempler fra tre av lokalrådene.

Lokalrådet i Givskud arbeider for en ny bydel

Lokalrådet i Givskud har møte hver måned, og saklista er mangfoldig. De har blant annet arbeidet for å få kandidater til å stille til valg til byrådsvalget, høsten 2017, etablert en natur leirplass og tatt initiativ til forskjønnelse langs sykkelstier. «Den store ide» er imidlertid å få etablert en ny bydel. Folk ønsker å flytte til Givskud, og etterspør mindre, moderne og funksjonelle boliger. Lokalrådet er i en forprosjektfase.  De har etablert kontakt med private investorer og arkitekter, og sikret nødvendig entusiasme fra Vejle kommune. Prosjektansvarlig er lokalrådet selv.

Ildsjel fra lokalrådet ble innvalgt i byrådet

Morten Skovlund ble høsten 2017 innvalgt i byrådet i Vejle kommune. Han var inntil da en aktiv medlem av styret i lokalrådet for Skibet & Omegn. Lokalrådet har en innholdsrik idekatalog, og trykket er størst på å få realisert en dobbeltsporet gang- og sykkelsti. Argumentene er mange og strategien er klar. Det viktigste blir å få endret veien sin status til trafikkfarlig skolevei. Konstruktive dialoger med administrasjon og politikere blir viktig.  – Engasjementet mitt i lokalrådet der jeg bur, ga meg motivasjon til å stille til valg til byrådet ved siste lokalvalg. Dette sier Morten Skovlund, som ved siden av å være medlem av byrådet også er medlem av arbeidsmarkedsutvalget.

24 velkomstambassadører i Højen

Ambassadørene i Højen sin oppgave er å holde øye med hvem som flytter til deres område, og innen 14 dager besøke de med en velkomstpakke. I pakken er det både velkomstfolder, sjokolade, gavekort, fribilletter til aktiviteter og nyhetsbrev fra lokalrådet. Ambassadørene skal også tilby seg å være kontaktperson for de som har flyttet til. En viktig oppgave blir å holde seg orientert om hva som finnes av tilbud i Højen og formidle det på en positiv måte.