Fagområde: Kommunereformen

Inderøy: Den minste fridde til den store

Den minste kommunen, Mosvik, tok initiativ til sammenslåingen som fikk navn etter den største kommunen: Inderøy.

Både Inderøy og Mosvik kommune legger selv vekt på at de gikk fra en kommunesammenslåing til et tjenesteutviklingsprosjekt.

Bygg en ny kommune

Et helt sentralt element er at det ble gjort vedtak på at ”Vi bygger nye Inderøy kommune”. Det skulle ikke være snakk om en innlemmelse av en liten kommune. Andre erfaringer er:

  • Avklar de vanskelige spørsmålene først.
  • Åpenhet, romslighet og tillit – både administrativt og politisk.
  • Sett av ressurser og gjør ting selv.
  • Det var viktig å få med noen sentrale punkt i intensjonsavtalen som var til fordel for Mosvik.
  • Det er ikke gjort endringer i det lokalpolitiske systemet. Man har beholdt den samme utvalgsstrukturen i politikken.
  • Det geografiske området er utvidet, og det er mer penger i potten.

Den statlige inntektsgarantiordningen (INGAR), som sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste, ga ekstra midler som ikke var forutsett. I 2014 utgjør det 16 millioner kroner. Disse pengene bruker ikke kommunen på drift, men setter av til samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020. I en liten kommmune som Mosvik, med 887 innbyggere krevde arbeidet med å holde orden på alle de ulike samarbeidsavtalene mye ressurser. Skarnsundbrua hadde bompengeavgift fram til 2007. Gratis bru og bare 18 kilometer mellom Mosvik og Straumen var viktig for at samarbeidet ble rettet mot Inderøy.

Rask prosess – store endringer

I desember 2009 ble det gjort enstemmige vedtak i begge kommunestyrene om å utrede en eventuell sammenslåing. Det ble ikke definert klare mål og visjoner i denne fasen. Mosvik hadde folkeavstemning der 58 prosent sa ja til sammenslåing. Inderøy kommunestyre mente de ikke hadde behov for folkeavstemning.

Juni 2010: I ett og samme møte vedtok Mosvik kommunestyre både å flytte ungdomstrinnet til Inderøy, og å starte prosessen som i løpet av to år skulle føre til en kommunesammenslåing. Samtidig avsluttet de sitt engasjement i Fosen-samarbeidet.Mai 2011 flyttet hele administrasjonen inn i nytt rådhus i Inderøy.

Rundt årskiftet til 2012 markerte de sammenslåingen med flere arrangementer – bryllupsfeiring – som skulle være med å bygge felles identitet hos innbyggerne. Det var tøft å drifte to organisasjoner parallelt, men i ettertid mener prosjektleder for sammenslåingen at prosessen ikke burde tatt lengre tid. Sammenslåingen har ført til små endringer for lokaldemokratiet. Det var få kritiske stemmer. De som var, kom fra Mosvik. Kritikken gikk ut på at prosessen hadde gått for fort, og at administrasjonen ensidig frontet ja-siden.

Sammenslåingsfakta Inderøy kommune

Sammenslått 1.1.2012

Tidligere Inderøy og Mosvik

Folkeavstemming:
Mosvik: 58 % JA
Inderøy: Ingen folkeavstemming