Grendeutvalg som utviklingskraft

Medvirkning gjennom seks grendeutvalg er et viktig tiltak i arbeidet for at innbyggerne skal delta i samfunnsutviklingen i Øvre Eiker kommune i Buskerud.

Øvre Eiker kommune har visjonen «sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Ordet sammen utfordrer innbyggerne til selv å være aktiv i steds-utviklingsprosesser og den generelle samfunnsutviklingen. Allerede i kommuneplanen for Øvre Eiker 2002 – 2014 fikk medvirkning som tema stor oppmerksomhet.

Grendeutvalg

I 2004 vart det politisk vedtatt å opprette grendeutvalg som skulle være viktige møteplasser for innbyggerne som hadde lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Grendeutvalgene heter Fiskum grendeutvalg, Hokksund byutvalg, Ormåsen grendeutvalg, Røren grendeutvalg, Skotselv grendeutvalg og kulturhovedstaden Vestfossen. Grendeutvalgene sitt formål er å være samarbeidspartner og pådriver inn mot kommunen i alle saker som grendeutvalget finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for bygda. Alle grendeutvalgene har vedtekter som er noenlunde like.

Hvert grendeutvalg skal bestå av 7 personer. Det er en valgkomite i hver grend som kommer med forslag på personer som alle velges på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar. De fleste grendeutvalgene har styremøter en gang per måned. Alle grendeutvalgene har egne hjemmesider med informasjon om det som foregår i grenda, se f.eks hjemmesidene til Fiskum grendeutvalg.

Utgangspunktet for å opprette grendeutvalg var å initiere gode prosesser på stedsutvikling. Stedsutvikling er et hovedsatsingsområde i Øvre Eiker sitt utviklingsarbeid. De arbeider derfor etter en plan for hvilke av de seks tettstedene som skal prioriteres med investeringstilskudd på hvilket år. Det er grendeutvalgene sitt  arbeid å få fram ideene fra innbyggerne, involvere de i utviklingsarbeidet og gjennomføre gode prosesser. Distriktssenteret mener det er viktig at politikerne i Øvre Eiker holder fast på sine planer da det gir grendeutvalgene forutsigbarhet i sitt arbeid. Grendene har sine planer klare når de økonomiske ressursene kommer og en ser fort resultat av sine ideer. Denne arbeidsformen viser også at spleiselag og stor grad av dugnadsinnsats realiserer planer som kommer fra innbyggerne selv. De er selv med på å realiserer drømmen om sitt gode liv. Et eksempel har vi fra Skotselv hvor de prioriterte å restaurere det gamle pumpehuset til Skotselv cellulosefabrikk til å bli et populært konsert og møtested med Pumpehuskvelder og Pumpiaden

Øvre Eiker kommune sine innsatsfaktorer

Distriktssenteret vil spesielt trekke fram tre viktige innsatsfaktorer fra Øvre Eiker kommune.

  1. De seks grendeutvalgene får kr 20.000 hver i driftsutgifter pr år. Det er ulikt hva grendeutvalgene bruker midlene til, men ingen bruker de til honorering av styreverv
  2. Plankontoret i Øvre Eiker kommune har en kontaktperson til hvert av de seks grendeutvalgene. Saksbehandleren er det daglige bindeleddet mellom aktiviteten i grendene og kommunen og har både en veileder og en koordinatorrolle
  3. Vedtektene som Øvre Eiker kommune har vedtatt for grendeutvalgene er konkrete og og gir en tydelig retning for viktigheten av grendeutvalgene sitt arbeid

Stort engasjement for stedsutvikling

Det er et stort engasjement på steds utviklingsprosessene i grendene i Øvre Eiker. Innbyggerne gir tydelige tilbakemeldinger på at de liker å delta. Dette kommer også fram i innbyggerundersøkelsen fra 2009.

Lederne for grendeutvalgene i Fiskum og Skotselv sier at forslag til tiltak er så mange at de ikke har rom for pratmakere – her kreves handling. Det er også relativt enkelt å få innbyggerne til å ta verv i grendeutvalgene. De ser at ting skjer i livskraftige Øvre Eiker.