Fagområde: Kommunereformen

Først i løypa med kommunesammenslåing

6. februar 2015 mottok regjeringen den første søknaden om sammenslåing i den pågående kommunereformen. I april ble søknaden godkjent av regjeringen. Prosessen som Vestfold-kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord (SAS) gjennomførte frem til søknad, kan være lærerik for andre kommuner.

Suksessfaktorer

Fylkesmannen i Vestfold fremhever at en viktig suksessfaktor var aktørenes erkjennelse av at kommunesammenslåing grunnleggende sett er et politisk spørsmål, og ikke først og fremst faglige/administrative utredninger. SAS-kommunene la derfor stor vekt på å etablere en felles politisk forståelse av nåsituasjonen og fremtidige utfordringer. Forankring og enighet på tvers av politiske partier og kommunegrenser var også viktig.

Fylkesmannen trekker også frem at prosessen var preget av raushet og dyp gjensidig respekt for de tre kommunenes ulike utgangspunkter (størrelse, kultur og organisasjoner).

Bakgrunnen

De tre kommunene fikk gjennomført en ekstern utredning om konsekvensene av sammenslåing allerede i 2004. Stokke og Andebu ønsket da ikke å gå videre med dette. Kommunesammenslåinger har likevel vært tema i større debatter på fellesarenaer for Vestfold-kommunene i årene etter.

Etter Solberg-regjeringen introduserte den nye kommunereformen, vurderte Stokke og Andebu flere mulige sammenslåinger. I februar 2014 tok Stokke initiativ til samtaler med Sandefjord om sammenslåing, og i juni takket Andebu ja til invitasjon fra disse to om å delta i sonderingene.

Allerede før sommeren besluttet Stokke å utrede kun Sandefjord. Andebu landet på et lignende retningsvalg på høsten, mens SAS-utredningen allerede var i gang. SAS-alternativet utkrystalliserte seg derfor som det eneste aktuelle for de tre kommunene.

Den nye kommunen vil etter en sammenslåing ha over 60 000 innbyggere.

Utredningen

SAS-kommunene opprettet et politisk forhandlingsutvalg, som drev frem prosessen og utredet en sammenslåing. Utvalget bestod av ni personer: ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i hver av de tre kommunene. Etter omtrent et halvt års forhandlinger, offentliggjorde de sin utredning i desember 2014. Forhandlingsutvalget konkluderte at kommunene har bedre forutsetninger for å løse oppgaver i fremtiden som én kommune enn hver for seg. 24. april 2015 godkjente Kongen i statsråd søknaden, og kommunene blir en kommune fra 1. januar 2017.

I utredningen diskuterte forhandlingsutvalget både positive og negative konsekvenser av sammenslåing. Utredningen gir også svarene på forhold rundt den nye kommunen som inndelingsloven krever til en søknad om sammenslåing. Dette gjelder f.eks. navn (Sandefjord) og antall kommunestyrerepresentanter. Dessuten er utredningen konkret med hensyn til en del ikke-lovpålagte aspekter, blant annet skolestruktur og prioriterte veiprosjekter i den nye kommunen.

Politisk behandling

Etter utredningen var klar, gjennomførte de tre kommunene en felles innbyggerundersøkelse i januar 2015. Den viste et klart flertall for sammenslåing i alle kommunene.

Andre og tredje februar ga kommunestyrene i henholdsvis Stokke (28 mot 1 stemme) og Andebu (23 mot 2 stemmer) sin støtte til sammenslåingen. Dette ble fulgt opp 5. februar med hele fem møter i Sandefjord bystyresal. Først vedtok Sandefjord bystyre enstemmig støtte til sammenslåingen. Deretter drøftet alle kommunestyrerepresentantene fra de tre kommunene søknaden i et felles lovpålagt møte innkalt av Fylkesmannen i Vestfold. Dette ble etterfulgt av tre fortløpende kommunestyremøter (Andebu, Stokke og Sandefjord) som formelt behandlet temaet i fellesmøtet.

Dagen etter leverte kommunene en søknad om sammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen la i sitt forslag til kommunereform opp til to hovedløp. For kommuner som søker innen høsten 2015, er det mulig å få til en godkjenning ved kongelig resolusjon våren 2016. Sammenslåingen kan da iverksettes fra 1. januar 2018. For de kommunene som fatter vedtak etter høsten 2015, vil søknaden bli behandlet av Stortinget våren 2017. Da er sammenslåing mulig fra 1. januar 2019 og senest 1. januar 2020.

Under behandling av meldingsdelen om kommunereformen våren 2014, ba flertallet i Stortinget om at regjeringen også skulle legge til rette for kommuner som ønsker en enda raskere prosess. Departementet fulgte dette opp ved å behandle søknaden fra SAS-kommunene ved kongelig resolusjon allerede i april 2015, noe som muliggjør sammenslåing allerede fra 1. januar 2017.

Fra vedtak til én kommune

Samtidig som vedtaket om sammenslåing, satte kommunestyrene ned en lovpålagt fellesnemd som skal samordne og forberede sammenslåingen. Den består av 17 personer, hvor Sandefjord som den mest folkerike kommunen får ni representanter, mens Andebu og Stokke får henholdsvis tre og fem hver. Fellesnemda har en rekke oppgaver. En av dem er å ansette en prosjektleder for sammenslåingsprosessen, som kan gå over i stilling som rådmann i den nye kommunen straks nytt kommunestyre er konstituert.

Kommunene skal også opprette et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen, bestående av fellesnemda og seks medlemmer fra arbeidstakersiden.